Dette emnet er nedlagt

HIS4175 – Slaveri og slavehandel i to verdensdeler: Afrika og Amerika fra 1440-åra til 1888

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnets hovedmål vil være å forsøke å forklare oppkomsten av det vi kaller for det "sydatlantiske system"; samt å se på hvordan dette "systemet" fungerte over tid.

Med det "sydatlantiske system" menes et gigantisk økonomisk kretsløp hvis finalitet var å produsere sukker, av alle ting, til de europeiske forbrukerne. Med det "sydatlantiske system" menes mer generelt "eksporten" av slaver fra det sorte Afrika, den transatlantiske slavehandel, samt framveksten av en sukkerplantasjesektor i Brasil og Karibia.

Det sydatlantiske system må sees i relasjon til bl.a. det interne afrikanske slaveriet, samt den interne slavehandelen i Afrika. Det er imidlertid viktig å være klar over at ordet "slaveri" refererer egentlig til et knippe forskjellige institusjoner.

Det sentrale globalhistoriske spørsmålet som ligger i bunn av emnet er hvilke konsekvenser det sydatlantiske systemet fikk for forholdene og utviklingen i de berørte verdensdelene. Hvordan, eventuelt på hvilken måte, er det vi vet om det sydatlantiske system relevant for debatten om den historiske bakgrunn for dagens misforhold mellom rike og fattige land?

Emnet kan fungere som selvstendig enhet, men kan dessuten med fordel koples med:

Hva lærer du?

Studentene bør kunne gjøre rede for hva det sydatlantiske systemet var og hvordan det fungerte. Særlig er det viktig at studentene opparbeider seg innsikt i og forståelse av de mekanismer (inklusive de økonomiske) som forklarer hvordan et slikt system kunne oppstå og vare ved i flerfoldige århundrer.

Studentene skal utvikle evnen til å vurdere forskning på selvstendig grunnlag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i historie.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer.

Emnet har felles undervisning og pensum med HIS2175 – Slaveri og slavehandel i to verdensdeler: Afrika og Amerika fra 1440-åra til 1888 (nedlagt). På semestersiden til HIS2175 finner du opplysninger om tid og sted for undervising, samt pensumliste.

Eksamen

Vurderingsformen i dette emnet er en skriftlig 6 timers skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Ønskes begrunnelse for karakter på en skriftlig eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til historie-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2007

Eksamen

Vår 2007

Undervisningsspråk

Norsk