HIS4210 – Den lange senantikken. Transformasjonen av den romerske verden (ca. 250-750)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Mellom 250-750 går Europa gjennom store endringer politisk, sosialt, kulturelt og økonomisk. Det romerske imperium kollapser i vest og nye statsdannelser oppstår, samtidig brer kristendommen seg og blir den nye dominerende religionen. Men hvorfor falt det romerske imperium? Betyr folkevandringer og nye kongeriker at den romerske verden ble borte? Er opprinnelsen til de etniske, religiøse og kulturelle identiteter i det moderne Europa i den perioden som nå kalles den lange senantikken? I løpet av siste tiårene har historikere kommet med svært forskjellige svar på disse spørsmålene.

Gjennom kjennskap til moderne forskning på senantikken og tidlig middelalder tilegner man seg forståelse for utfordringer og problemer med å benytte forskjellige typer kilder (som litterære skriftlige kilder og arkeologi) i en historisk analyse.

Emnet gir en god forståelse for hvordan forklaringer på historiske endringer har skiftet i løpet av siste tiårene på felter som miljø, migrasjon, etnisitet og identitet, kristningen, sosiale forandringer, transformasjon i forhold til kollaps og forholdet mellom politiske institusjoner og politisk kultur.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Etter å ha tatt emnet har studenten ervervet kunnskap om:

 • hvordan relevante problemstillinger formuleres og utarbeides ut fra forskningsstatus innen transformasjonen av den romerske verden fra ca. 250 til ca. 750.
 • sentrale forskningsdebatter innen den lange senantikken.
 • hvordan den akademiske forskningsdebatten finner sted i historiefaget.
 • kildesamlinger og annet materiale som ligger til grunn for studiet av den lange senantikken.

Kompetanse og ferdigheter

Etter å ha tatt emnet kan studenten:

 • innlede til diskusjon og diskutere akademiske tekster og historisk forskning med andre.
 • lese ulike typer tekster på en kritisk og selvstendig måte.
 • kommentere og diskutere innlegg fra andre studenter.
 • samarbeide med andre i mindre grupper.
 • planlegge og gjennomføre felles oppgaver og presentasjoner.
 • legge fram eget og andres arbeid i plenum.
 • gi tilbakemelding på andres arbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Det gis 20 timers seminarundervisning med vekt på studentaktiv læring. Seminarene ledes av to faglærere med ulik periodekunnskap. Deltakelsen på seminarene er obligatorisk.  I tillegg opprettes studentdrevne arbeidsgrupper, der inndeling og oppgaver er fastsatt av faglærerne.

Emne bruker Canvas.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen i emnet er mappevurdering ut fra karakterskalaen A-F. Mappen skal inneholde a) en større fordypningsoppgave som skrives gjennom en prosess fra abstrakt via utkast til levering, med et omfang på 8-10 sider A4 (18.000- 24.000 tegn), og b) 2 mindre skriftlige innlegg på seminaret og i Canvas. Spesifisert informasjon om dette gis i undervisningen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2019

Eksamen

Høst 2019

Undervisningsspråk

Undervisningen vil foregå på norsk og engelsk