HIS4220 – Emosjoner i historisk perspektiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i nyere emosjonshistorisk forskning gjennom utforsking av to sentrale menneskelige følelser fra middelalderen til vår egen samtid. Slik introduseres du for analytiske begrep og rammeverk brukt i studiet av emosjoner i historisk perspektiv. I tillegg gir emnet praktisk øvelse i å analysere primærkilder sammen med andre. Med det rustes du til å kunne utføre emosjonshistoriske analyser i egen masteroppgave uavhengig av tema og periode. Måten mennesker uttrykker følelser, og hvilke de tøyler, kan si oss mye om et samfunns dypereliggende normer og verdier. Følelser har, med andre ord, også sin egen historie. Emnet setter derfor vår tids følelsesstiler i perspektiv.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Etter å ha tatt emnet har studenten ervervet kunnskap om:

 • hvordan relevante problemstillinger formuleres og utarbeides ut fra forskningsstatus innenfor følelsenes historie, emosjonshistoriske skoleretninger og analysetradisjoner
 • sentrale forskningsdebatter innenfor emosjonshistorie
 • hvordan den akademiske forskningsdebatten finner sted i historiefaget
 • kildesamlinger og annet materiale som ligger til grunn for studiet av følelsenes historie

Kompetanse og ferdigheter

Etter å ha tatt emnet kan studenten:

 • innlede til diskusjon og diskutere akademiske tekster og historisk forskning med andre
 • lese ulike typer tekster på en kritisk og selvstendig måte
 • kommentere og diskutere innlegg fra andre studenter
 • samarbeide med andre i mindre grupper
 • planlegge og gjennomføre felles oppgaver og presentasjoner
 • legge fram eget og andres arbeid i plenum
 • gi tilbakemelding på andres arbeid

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Det gis 12 timers seminarundervisning komplettert med 10 timer i arbeidsgrupper. Seminarene ledes av to faglærere med ulik periodekunnskap. Deltakelsen i undervisningen er obligatorisk.  Arbeidsgruppene er studentdrevne, men inndelingen og oppgavene fastsettes av faglærere. Faglærer vil også være til stedet i gruppeundervisningen utvalgte ganger i løpet av semesteret. Dette må avtales i begynnelsen av semesteret og i tidsrommet undervisningen ellers finner sted (se semesterside). Utover det, bestemmer arbeidsgruppene selv tid og sted for sine møter ut fra fastlagt seminarplan.

Mer informasjon om undervisningsopplegget gis i første seminargang.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen i emnet er mappeevaluering som vurderes med karakterskalaen A-F. Mappen skal inneholde a) en større fordypningsoppgave som skrives gjennom en prosess fra abstrakt via utkast til levering, med et omfang på 8-10 sider A4 (18.000- 24.000 tegn), og      b) 2 mindre skriftlige innlegg på seminaret og i Canvas. Spesifisert informasjon om dette gis i undervisningen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2019

Eksamen

Høst 2019

Undervisningsspråk

Norsk