Dette emnet er nedlagt

HIS4314 – Styringsstat og liberalisering. Økonomi og politikk i etterkrigstiden

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Synet på statens rolle i økonomi og samfunn gjennomgikk dramatiske forandringer i det 20. århundret. Den liberalistiske æra tok slutt i mellomkrigstiden. I Norge og de fleste vestlige land ble nye institusjoner bygget opp i etterkrigstiden for å planlegge og iverksette en ny og mer intervensjonistisk økonomisk politikk. På 1970-tallet kom planleggingstroen under press. Etter OPEC-sjokket i 1973 opplevde verden det første store økonomiske tilbakeslag etter krigen. Ungdomsopprør og systemkritikk preget europeisk politikk. Liberale og konservative synspunkter vant frem i politikken. Internasjonalt er disse knyttet til Reagan og Thatcher i henholdsvis USA og Storbritannia. Den hjemlige ”høyrebølgen”  er en norsk variant over samme tema. Gradvis forsvant troen på at statlig styring og politiske inngrep hadde gunstige virkninger på vekst og sysselsetting. I Norge som i flere andre land ble en ny og mer styringspessimistisk politikk iverksatt. Samtidig har internasjonale avtaler innskrenket rommet for å drive økonomisk politikk betydelig. Emnet studerer enkelte felles hovedtrekk ved utviklingen i flere vestlige land, men med en fordypning i norske forhold, særlig for perioden etter 1970.

Hva lærer du?

Gjennom emnet skal studentene tilegne seg kunnskaper om hovedelementene i den politiske og økonomiske debatten fra mellomkrigstiden og frem til i dag. Studentene vil lære å analysere politiske og institusjonelle prosesser som har endret det norske samfunn siden krigen.

Tekstene i pensum er skrevet ut fra flere forskjellige perspektiver og ståsteder. Studentene må forholde seg kritisk og selvstendig til disse tekstene. Et av kursets formål er at studentene lærer seg å presentere kompliserte tekster og debattemaer på en oversiktlig og forståelig måte, både muntlig og skriftlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Undervisningen er felles med HIS2314 – Styringsstat og liberalisering. Økonomi og politikk i etterkrigstiden og strekker seg over 12 dobbelttimer med forelesninger/seminarer.

 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Digital skoleeksamen

Emnet vurderes med en fire timers digital skoleksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsspråk

Norsk