HIS2314 – Styringsstat og liberalisering. Økonomi og politikk i etterkrigstiden

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Synet på statens rolle i økonomi og samfunn gjennomgikk dramatiske forandringer i det 20. århundret. Den liberalistiske æra tok slutt i mellomkrigstiden. I Norge og de fleste vestlige land ble nye institusjoner bygget opp i etterkrigstiden for å planlegge og iverksette en ny og mer intervensjonistisk økonomisk politikk. På 1970-tallet kom planleggingstroen under press. Etter OPEC-sjokket i 1973 opplevde verden det første store økonomiske tilbakeslag etter krigen. Ungdomsopprør og systemkritikk preget europeisk politikk. Liberale og konservative synspunkter vant frem i politikken. Internasjonalt er disse knyttet til Reagan og Thatcher i henholdsvis USA og Storbritannia. Den hjemlige ”høyrebølgen”  er en norsk variant over samme tema. Gradvis forsvant troen på at statlig styring og politiske inngrep hadde gunstige virkninger på vekst og sysselsetting. I Norge som i flere andre land ble en ny og mer styringspessimistisk politikk iverksatt. Samtidig har internasjonale avtaler innskrenket rommet for å drive økonomisk politikk betydelig. Emnet studerer enkelte felles hovedtrekk ved utviklingen i flere vestlige land, men med en fordypning i norske forhold, særlig for perioden etter 1970.

Hva lærer du?

Gjennom emnet skal studentene tilegne seg kunnskaper om hovedelementene i den politiske og økonomiske debatten fra mellomkrigstiden og frem til i dag. Studentene vil lære å analysere politiske og institusjonelle prosesser som har endret det norske samfunn siden krigen.

Tekstene i pensum er skrevet ut fra flere forskjellige perspektiver og ståsteder. Studentene må forholde seg kritisk og selvstendig til disse tekstene. Et av kursets formål er at studentene lærer seg å presentere kompliserte tekster og debattemaer på en oversiktlig og forståelig måte, både muntlig og skriftlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at studentene har avlagt minst 30 studiepoeng på 1000-nivå (ikke nødvendigvis i historie) før de starter med emner på 2000-nivå. Historieemner på 2000-nivå er fordypningsemner som krever innarbeidete studievaner og grunnleggende kunnskaper i historie.

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot HIS4314 – Styringsstat og liberalisering. Økonomi og politikk i etterkrigstiden (nedlagt)

Emnet kan dessuten overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at pensumet ikke overlapper med pensum på emner, semesteremner, grunnfag, og mellomfag og lignende det tidligere er oppnådd studiepoeng / vekttall for.

Undervisning

Undervisningen strekker seg over 12 dobbelttimer med forelesning/seminar.

Ressurser knyttet til undervisningen vil legges ut i Canvas.

Obligatorisk aktivitet:

For å kunne avlegge eksamen i emnet må studentene få bestått på en muntlig aktivitet.

Det vil bli gitt informasjon om den muntlige aktiviteten første undervisningsgang.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

HFs retningslinjer for obligatoriske aktiviteter

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en fire timers digital skoeleksamen.

Den muntlige aktiviteten må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie
 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2020

Eksamen

Vår 2020

Undervisningsspråk

Norsk