Dette emnet er nedlagt

HIS4345 – Høvdinger og bråkmakere: Norsk politisk kultur gjennom 150 år, ca. 1830 - 1980

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Med «politisk kultur» menes aktiviteter knyttet til det politiske felt, dvs. til regjering, parlament, partier, organisasjoner og politisk ideologi. I løpet av 1800-tallet ble det skapt en slik politisk kultur i Norge, med et blandet opphav i Grunnloven fra 1814, styringsformer fra enevoldstiden og arven fra nordisk bondetradisjon. 

I emnet vil det bli lagt vekt på at norsk politisk kultur også har vært preget av målrettede enkeltpersoner. Noen er blitt sett på som politiske høvdinger, andre har fått ord på seg for å være støyende bråkmakere. Det gjaldt også mens Norge var en «embetsmannsstat». Press innenfra og utenfra reformerte dette gamle systemet, men etter hvert kom det likevel angrep fra nye grupperinger: Noen ville ha politisk og sosial revolusjon med Sovjet-Russland som forbilde, andre ville ha et autoritært lederskap etter inspirasjon fra europeisk fascisme.

Norsk arbeiderbevegelse valgte til slutt parlamentarisk makt fremfor revolusjon, men under den tyske okkupasjonen ble Norge underlagt et nasjonalsosialistisk førerstyre. Motstanden mot dette styret skapte etter 1945 bred oppslutning om demokratiske grunnprinsipper, i en periode som er blitt kalt «den sosialdemokratiske orden». Fra 1960-årene og fremover oppstod imidlertid en voksende tvil til denne orden, både hos venstresosialister, feminister og høyre- og venstrepopulister. Nei-flertallet ved folkeavstemningen om EF i 1972 fortalte om en norsk politisk kultur som igjen var blitt mer mangfoldig og uforutsigbar, og mer lik i dag.

Hva lærer du?

I løpet av studiet skal du

 • ha skaffet deg kunnskap om noen hovedstrømninger i norsk politikk fra 1830-årene og frem til 1980-årene
 • ha tilegnet deg ny kunnskap om de viktigste politiske lederskikkelsene i denne perioden 
 • ha fått innsikt i viktige motkrefter til de politiske hovedstrømningene  
 • ha diskutert særnorske utviklingstrekk i forholdet mellom elitært og folkelig politisk engasjement 
 • ha satt deg inn i ulike historikeres perspektiver på den politiske kulturen 
 • ha skaffet deg grunnlag for å kunne reflektere over og analysere flere sentrale problemstillinger i norsk politikk over en periode på ca. 150 år 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Emnet undervises som tolv seminarer med et obligatorisk innlegg. Det kommer mer detaljert informasjon om dette litt inn i semesteret.

Du må bestå det obligatoriske innlegget for å kunne avlegge eksamen i dette emnet.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

HFs retningslinjer for obligatoriske aktiviteter

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Digital hjemmeeksamen:

Emnet vurderes med en 3-dagers digital hjemmeeksamen. Det obligatoriske innlegget må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensoppgaven publiseres her: Eksamensoppgaver

Hjemmeeksamen:

 • Studentene får 3 arbeidsdager til å besvare oppgaven.
 • Oppgaven skal være på ca. seks til ti normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom).
 • Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon:
  • Kandidatnummer (ikke navn)
  • emnekode
  • eksamensoppgavens tittel
  • institutt (IAKH)
  • semester.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere. http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/inspera-innlevering/

Du er selv er ansvarlig for at dokumentene er fullstendige. Besvarelser sensureres i den form de er levert i Canvas. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Det brukes én sensor samt én medsensor for et utvalg av besvarelser. En tilsynssensor vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig.

Undervisningsspråk

Norsk