Dette emnet er nedlagt

HIS4351 – Fra stormen på Bastillen til Det tredje rike: Nasjonal identitet og nasjonalisme i Europa ca 1780-1945

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Nasjonalisme har i de siste femten årene hatt et voldsomt oppsving i vår del av verden. Nasjonalismen har vist ulike ansikter i det tidligere Sovjetunionen, på Balkan og i Vest-Europa. Dette har gjort at mange har vært opptatt av hva nasjonalisme egentlig er for noe. Også akademikere har interessert seg for dette fenomenet. De har stilt spørsmål som: Hva er en nasjon? Hvor gamle er de nasjonale fellesskapene og hvordan har de oppstått? Hvordan skal man definere nasjonale identiteter? Hva er forholdet mellom nasjoner og etniske grupper?

I dette emnet behandler vi nasjonal identitet og identitetsutvikling i ulike deler av Europa. Vi vil studere forholdet mellom nasjon, nasjonal dentitet og nasjonalisme, og vi vil følge nasjonalismens fremvekst fra sent på 1700-tallet til midten av 1900-tallet. Vi vil se på særtrekk ved ulike lands nasjonalismer og hvordan disse nasjonalismene har påvirket hverandre og endret seg over tid. Pensum inneholder en del allmenn nasjonalismeteori, og det blir lagt vekt på å presentere ulike teoriretninger. Det legges særlig vekt på Frankrike og Tyskland, men nasjonale tradisjoner både i Vest- og Øst-Europa trekkes inn i perspektivet. For Tysklands del vil forholdet mellom den nasjonale tradisjonen og nazismen være et spesielt og omstridt tema.

Emnet kan fungere som selvstendig enhet, men er også ment å kunne kombineres med:

Hva lærer du?

Studentene skal kjenne til den akademiske debatten om nasjoner og nasjonalisme, og grunnleggende teoretiske begreper som nasjon, etnisitet, nasjonal identitet og nasjonalisme. De skal være bevisst nasjonalismens innhold og rolle i europeisk historie. Det legges vekt på at studentene kan lese med kritikk, tenke selvstendig og uttrykke seg klart gjennom skriftlig remstilling og argumentasjon.

Studentene skal utvikle evnen til å vurdere forskningen på selvstendig grunnlag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer.

Emnet har felles undervisning og pensum med HIS2351 – Fra stormen på Bastillen til Det tredje rike: Nasjonal identitet og nasjonalisme i Europa ca 1780-1945 (nedlagt). På semestersiden til HIS2351 finner du opplysninger om tid og sted for undervising, samt pensumliste.

Seminarundervisningen er forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Vurderingsformen i dette emnet er en skriftlig seks timers skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Det brukes én sensor, samt én bedømmersensor for et utvalg av besvarelser. En tilsynssensor vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

Dato for sensur finnes under eksamen på semestersiden og karakterene vil etter denne datoen være tilgjengelig på Studentweb.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2011

Høst 2010

Høst 2009

Høst 2008

Høst 2007

Eksamen

Høst 2011

Høst 2010

Høst 2009

Høst 2008

Høst 2007

Undervisningsspråk

Norsk