Dette emnet er nedlagt

HIS2351 – Fra stormen på Bastillen til Det tredje rike: Nasjonal identitet og nasjonalisme i Europa ca 1780-1945

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Nasjonalisme har i de siste femten årene hatt et voldsomt oppsving i vår del av verden. Nasjonalismen har vist ulike ansikter i det tidligere Sovjetunionen, på Balkan og i Vest-Europa. Dette har gjort at mange har vært opptatt av hva nasjonalisme egentlig er. Også akademikere har interessert seg for dette fenomenet. De har stilt spørsmål som: Hva er en nasjon? Hvor gamle er de nasjonale fellesskapene og hvordan har de oppstått? Hvordan skal man definere nasjonale identiteter? Hva er forholdet mellom nasjoner og etniske grupper?

I dette emnet behandler vi nasjonal identitet og identitetsutvikling i ulike deler av Europa. Vi vil studere forholdet mellom nasjon, nasjonal identitet og nasjonalisme, og vi vil følge nasjonalismens fremvekst fra sent på 1700-tallet til midten av 1900-tallet. Vi vil se på særtrekk ved ulike lands nasjonalismer og hvordan disse nasjonalismene har påvirket hverandre og endret seg over tid. Pensum inneholder en del allmenn nasjonalismeteori, og det blir lagt vekt på å presentere ulike teoriretninger. Det legges særlig vekt på Frankrike og Tyskland, men nasjonale tradisjoner både i Vest- og Øst-Europa trekkes inn i perspektivet. For Tysklands del vil forholdet mellom den nasjonale tradisjonen og nazismen være et spesielt og omstridt tema.

Hva lærer du?

Studentene skal kjenne til den akademiske debatten om nasjoner og nasjonalisme, og til grunnleggende teoretiske begreper som nasjon, etnisitet, nasjonal identitet og nasjonalisme. De skal være bevisst nasjonalismens innhold og rolle i europeisk historie. Det legges vekt på at studentene kan lese med kritikk, tenke selvstendig og uttrykke seg klart gjennom skriftlig remstilling og argumentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

NB: Det er obligatorisk oppmøte første gang det gis seminarundervisning. Møter du ikke opp første gang, mister du plassen på emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at studentene har avlagt minst 30 studiepoeng på 1000-nivå (ikke nødvendigvis i historie) før de starter med emner på 2000-nivå. Historieemner på 2000-nivå er fordypningsemner som krever innarbeidete studievaner og grunnleggende kunnskaper i historie.

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot HIS4351 – Fra stormen på Bastillen til Det tredje rike: Nasjonal identitet og nasjonalisme i Europa ca 1780-1945 (nedlagt)

Emnet overlapper ikke med andre emner ved UiO, men kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer (tolv dobbelttimer).

Kvalifiseringsoppgave: Studentene skal avlegge en muntlig kvalifiseringsoppgave. Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for at man kan gå opp til eksamen i emnet.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Adgang til undervisning

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Emnet vurderes med en tre dagers hjemmeeksamen.

Hjemmeeksamen: Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven. Oppgaven skal være på ca. seks til ti normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom). Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon: Kandidatnummer (ikke navn), emnekode, eksamensoppgavens tittel, institutt og semester.

Levering: Hjemmeeksamenen skal kun leveres i Fronter, ikke på papir. Besvarelsen må leveres i .pdf-format. For veiledning til hvordan du gjør om et dokument til .pdf, se veiledning for lagring i .pdf. I innleveringsprosessen i Fronter vil du bli bedt om å svare på spørsmål angående fusk og akademisk redelighet. Disse må besvares før besvarelsen kan lastes opp. For rettledning i hvordan du leverer eksamen i Fronter, se instruks for digital innlevering av eksamen.

Vi minner om at studentene selv er ansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Besvarelser sensureres i den form de er levert i Fronter. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Det brukes én sensor, samt én bedømmersensor for et utvalg av besvarelser. En tilsynssensor vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

Dato for sensur finnes under eksamen på semestersiden og karakterene vil etter denne datoen være tilgjengelig på Studentweb.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodiske emnerapporter

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet tilbys uregelmessig.