Dette emnet er nedlagt

HIS4352 – Jakten på det norske: Norsk nasjonalisme og nasjonsbygging ca 1770-1945

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Nasjonalisme har hatt et voldsomt oppsving i vår del av verden de siste femten årene. Mest tydelig er dette i det tidligere Sovjetunionen og på Balkan.

Men hvordan er det med Norge? Man får lett inntrykk av at de eneste som vil kalle seg nasjonalister i Norge i dag er nynazister, rasister og høyreekstreme. Ikke desto mindre har nasjonalisme spilt en uhyre viktig rolle i norsk historie de siste 200 år. Henrik Wergeland var nasjonalist, Ivar Aasen var nasjonalist, Bjørnstjerne Bjørnson var nasjonalist - og Vidkun Quisling var nasjonalist.

I dette emnet vil vi se nærmere på den norske formen for nasjonalisme. Meningen er å studere særtrekkene ved nasjonalisme på norsk. Vi vil også se på hvordan den norske nasjonale dentiteten ble utviklet på 1800-tallet og 1900-tallet, og på forholdet mellom nasjonal identitet og nasjonalisme. Dessuten vil vi se på ulike strømninger i norsk nasjonal tradisjon - i spennet fra Wergeland til Quisling. Endelig vil det være meningen å se norsk nasjonalisme i europeisk sammenheng.

Emnet kan fungere som selvstendig enhet, men kan også kombineres med:

Hva lærer du?

Studentene skal ha god kjennskap til hovedlinjer i norsk nasjonalisme og nasjonal identitetsutvikling fra slutten av 1700-tallet til annen verdenskrig. De skal være bevisst særtrekk i norsk nasjonal tradisjon, sammenlignet med nasjonale tradisjoner i andre europeiske land. De skal også ha innblikk i teoretiske begreper som nasjon, etnisitet, nasjonal identitet og nasjonalisme. Det blir lagt vekt på at studentene kan lese med kritikk, tenke selvstendig og uttrykke seg klart gjennom skriftlig fremstilling og argumentasjon.

Studentene skal utvikle evnen til å vurdere forskningen på selvstendig grunnlag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i historie.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer.

Emnet har felles undervisning og pensum med HIS2352 – Jakten på det norske: Norsk nasjonalisme og nasjonsbygging ca 1770-1945 (nedlagt). På semestersiden til HIS2352 finner du opplysninger om tid og sted for undervising, samt pensumliste.

Eksamen

Vurderingsformen i dette emnet er en skriftlig 6 timers skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Ønskes begrunnelse for karakter på en skriftlig eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til historie-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk