Dette emnet er nedlagt

HIS4374 – Hjelp til selvhjelp? Norsk utviklingshjelp i internasjonalt perspektiv, 1950-2000

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Utviklingshjelp er et nytt fenomen i internasjonal politikk, selv om det har røtter i kolonimaktenes utviklingsprogrammer fra mellomkrigstiden, i vestlige kirkers misjonsarbeid og i filantropiske organisasjoners arbeid i indre utviklede områder. De første initiativene ble tatt av USA og De forente nasjoner (FN) i slutten av 1940-årene. Sammen med de store kolonimaktene og USA var Norge en pioner i internasjonal utviklingshjelp med lanseringen av Det indisk-norske fiskeriprosjektet i 1952 Kerala-prosjektet).

Emnet går inn på de internasjonale forutsetningene for utviklingshjelpen, i særlig grad den kalde krigen og avkoloniseringen. Forholdet mellom på den ene siden geopolitiske og økonomiske motiver og på den andre siden moralske eller ideelle motiver for å yte bistand, tas opp. Utviklingen av og endringer i bistandsstrategier blir drøftet i forhold til den økonomiske utvikling i mottakerlandene. Norsk utviklingshjelp fra Kerala-prosjektet til i dag settes inn den internasjonale konteksten. Den norske utviklingshjelpen studeres i et komparativt så vel som relasjonelt perspektiv: komparativt særlig i forhold til de såkalte likesinnede land, dvs Sverige, Danmark, Canada og Nederland; relasjonelt i forhold til USA og de sentrale internasjonale organisasjonene OECDs Development Assistance Committee, Verdensbanken og FN. Modulen analyserer forholdet mellom prosjekt- og programbistand, fattigdomsorientering og grunnbehov, og strukturtilpasning og mottakeransvar. Spørsmålet om forholdet mellom moralske/ideelle og geopolitiske/økonomiske begrunnelser eller motiver for bistand står entralt også i drøftingen av norsk bistand, og blir satt inn i en bred indrepolitisk sammenheng.

Emnet kan med fordel koples med:

Hva lærer du?

Studentene skal kjenne til den internasjonale bakgrunnen for at det ble satt i gang utviklingshjelp etter andre verdenskrig, særlig den kalde krigen og avkoloniseringen. De skal være kjent med ulike motiver for å yte bistand, både geopolitiske/økonomiske og moralske/ideelle, og kunne analysere forholdet mellom disse både generelt og i den spesifikke norske historiske og aktuelle konteksten. Studentene skal kjenne hovedtrekkene i utviklingen av norsk bistand, og skal kunne sette denne inn i et relasjonelt og komparativt perspektiv.

Studentene skal lese kritisk og tenke selvstendig. Gjennom oppgaveskriving og tilbakemelding på utkast skal studentene lære å fremstille kompliserte sammenhenger skriftlig på en forståelig og presis måte, å se styrker og svakheter ved egne og andres tekster, og å drøfte bistandspolitiske spørsmål i både norsk og internasjonal sammenheng.

Studentene skal utvikle evnen til å vurdere forskningen på selvstendig grunnlag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i historie.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer.

Emnet har felles undervisning og pensum med HIS2374 – Hjelp til selvhjelp? Norsk utviklingshjelp i internasjonalt perspektiv, 1950-2000 (nedlagt). På semestersiden til HIS2374 finner du opplysninger om tid og sted for undervising, samt pensumliste.

Eksamen

Vurderingsformen i dette emnet er en skriftlig 6 timers skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Ønskes begrunnelse for karakter på en skriftlig eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til historie-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2008

Vår 2007

Eksamen

Vår 2008

Vår 2007

Undervisningsspråk

Norsk