Dette emnet er nedlagt

HIS4378 – Den totale krigens historie 1770 - 1945

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg endringer i konfliktmønstre innenfor det europeiske statssystemet fra det gamle regimets begrensede kabinettskriger til det 20. århundrets altomfattende oppgjør mellom uforenlige samfunnssystemer. Undervisningen i emnet vil være konsentrert om karakteristiske trekk ved krigføring, militær tenkning, folkerett og krigsplaner under de forskjellige stadiene - fra kabinettskrigen, gjennom folkekrigen til den industrialiserte folkekrigen. For det 20. århundrets vedkommende vil særlig sammenhengen mellom den totale krigen og de to totalitære samfunnsformasjonene nazismen og kommunismen bli drøftet. Pensum er i stor grad hentet fra bidragene til en ti år lang serie med internasjonale konferanser om den totale krigens historie.

Hva lærer du?

Tilnærmingen til temaet tar utgangspunkt i påstanden om at det var demokratiseringen i kjølvannet av den franske revolusjonen som drev frem totaliseringen av krigen. Et mål vil være å diskutere og modifisere denne grunntesen gjennom å trekke inn militære, teknologiske, økonomiske, ideologiske og andre forklaringer. På denne måten skal studentene få innsikt i de historiske betingelsene for krigføring, i sammenhengen mellom krig og politiske systemer, og i krigens rolle for formingen av moderne samfunn.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse og opptak på masterprogrammet i historie.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot HIS2378 – Den totale krigens historie 1770 - 1945 (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer.

Emnet har felles undervisning og pensum med HIS2378 – Den totale krigens historie 1770 - 1945 (nedlagt) . På semestersiden til HIS2378 finner du opplysninger om tid og sted for undervising, samt pensumliste.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsformen i dette emnet er en skriftlig 6 timers skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2009

Høst 2007

Eksamen

Vår 2009

Høst 2007

Undervisningsspråk

Norsk