Dette emnet er nedlagt

HIS4395 – Klassekamp og samarbeid. Arbeidslivets historie de siste 150 år

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

«Sylvdalaren er størkna mannesveitte», skreiv Aasmund Olavsson Vinje. Arbeid har vært avgjørende i samfunnsutviklingen. Emnet handler om arbeidslivets historie de siste 150 åra, avgrenset til Norge og Vesten. Sentrale spørsmål er: Hvordan har arbeidet vært organisert i bondesamfunnet og under industrikapitalismen, og hvilken plass har det i dagens informasjons- og tjenestekapitalisme? Har arbeidet skapt ulike samfunnsklasser og ulike kategorier av lønnstakere? Hvordan har aktørene i arbeidslivet vært organisert og i hvilke typer relasjoner har de inngått i arbeidslivet?  Har det funnes en særegen «norsk modell»? Er transnasjonal migrasjon og fagorganisering blitt viktigere enn det som skjer innafor nasjonalstatens rammer?

Hva lærer du?

Etter at emnet er fullført skal du kunne:

 • forstå arbeidets plassering og art i ulike samfunnstyper og ulike former for industriell kapitalisme, som «fordisme» og «etterfordisme»
 • kjenne kategorier av lønnsarbeid som «ufaglært», «standardarbeider», «prekariat»
 • redegjøre for framveksten av arbeidsrettssystemet, fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner i Norge, i kamp og samarbeid
 • diskutere teorien om «varianter av kapitalisme» opp mot teorier om «global enhetliggjøring»
 • tenke over betydningen av transnasjonal kapital og muligheten av en transnasjonal organisering av lønnstakere
 • sette dagens diskusjon om arbeidslivet inn i et historisk perspektiv

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For å ta dette emnet må du ha masterkompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot HIS2395 – Klassekamp og samarbeid. Arbeidslivets historie de siste 150 år (nedlagt)

Emnet kan dessuten overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at pensumet ikke overlapper med pensum på emner, semesteremner, grunnfag, og mellomfag og lignende det tidligere er oppnådd studiepoeng/vekttall for.

Undervisning

Undervisningen finner sted som seminarundervisning.

Obligatorisk aktivitet:

Kvalifiseringsoppgave eller muntlig innlegg. For å kvalifisere deg til eksamen i HIS4395 må du få bestått på en obligatorisk skriftlig oppgave eller holde et muntlig innlegg. Kvalifiseringsoppgaven skal være på om lag seks normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom) og vurderes til godkjent/ikke godkjent av faglærer. Du får individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven. Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke godkjennes, må du levere en forbedret versjon innen en gitt frist. Faglærer vurderer deretter om den reviderte oppgaven kan godkjennes. Det er ditt ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Eksamen

Emnet vurderes med en tre dagers hjemmeeksamen. Kvalifiseringsoppgaven eller muntlig innlegg må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensoppgaven publiseres her: Eksamensoppgaver

Hjemmeeksamen:

 • Studentene får 3 arbeidsdager til å besvare oppgaven.
 • Oppgaven skal være på ca. seks til ti normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom).
 • Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon:
  • Kandidatnummer (ikke navn)
  • emnekode
  • eksamensoppgavens tittel
  • institutt (IAKH)
  • semester.

Levering:

 • Hjemmeeksamenen skal kun leveres i Fronter, ikke på papir.
 • Besvarelsen må leveres i .pdf-format. For veiledning til hvordan du gjør om et dokument til .pdf, se veiledning for lagring i .pdf. 
 • For rettledning i hvordan du leverer eksamen i Fronter, se instruks for digital innlevering av eksamen.
 • Studentene er selvansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Besvarelser sensureres i den form de er levert i Fronter. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2017

Emnet tilbys uregelmessig.

Eksamen

Høst 2017

Undervisningsspråk

Norsk