Dette emnet er nedlagt

HIS4415 – Kommunismens historie: Fra Marx og Engels til Gorbatsjov og Deng Xiaoping

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil bestå av tre hovedelementer:

  • En kort innføring i kommunistisk ideologi med hovedvekt på den ortodokse marxisme-leninisme
  • En realhistorisk del som dekker tiden etter den russiske revolusjon i 1917
  • En drøfting av kommunismens karakter

Blant problemstillinger som vil bli drøftet: Kan man egentlig snakke om ”kommunismen” i entall? Eller er det mer på sin plass å operere med flere ”kommunismer”? Var stalinismen et nødvendig resultat av Marx og Lenins ideer og bolsjevikenes politikk? Hvordan skal stalinismen karakteriseres? Kan man snakke om ikke-leninistisk og ikke-stalinistisk kommunisme? Hvordan var forholdet mellom den kommunistiske bevegelsen i de enkelte land og sentrum for den internasjonale kommunistiske bevegelsen? Hvordan var kommunistenes forhold til sosialdemokratiet? Hvordan var de kommunistiske partienes begrep om revolusjon og om forholdet mellom revolusjon og reform?

Emnet kan fungere som selvstendig enhet, men er også ment å kunne kombineres med:

Hva lærer du?

Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om kommunistisk ideologi og praksis i det 20. århundret og dermed ha forutsetninger for å bedømme den historiske og samfunnspolitiske debatt om dette fenomenet. Gjennom undervisning og egenstudier skal studentene utvikle evne til kritisk lesning, til å formulere problemstillinger og drøfte disse i skriftlige og muntlige framstillinger. Studentene skal kunne skille mellom vesentlig og mindre vesentlig og kunne trekke ut sentrale poenger fra den faghistoriske litteraturen.

Studentene skal utvikle evnen til å vurdere forskningen på selvstendig grunnlag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i historie.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer.

Emnet har felles undervisning og pensum med HIS2415 – Kommunismens historie: Fra Marx og Engels til Gorbatsjov og Deng Xiaoping (nedlagt). På semestersiden til HIS2415 finner du opplysninger om tid og sted for undervising, samt pensumliste.

Seminarundervisningen er forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Vurderingsformen i dette emnet er en skriftlig seks timers skoleeksamen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Det brukes én sensor, samt én bedømmersensor for et utvalg av besvarelser. En tilsynssensor vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

Dato for sensur finnes under eksamen på semestersiden og karakterene vil etter denne datoen være tilgjengelig på Studentweb.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2011

Vår 2008

Eksamen

Vår 2011

Vår 2008

Undervisningsspråk

Norsk