Dette emnet er nedlagt

HIS4413 – Stat og samfunn i Sovjet­unionen 1917-1991

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset vil behandle hovedlinjer i Sovjetunionens politiske, økonomiske og sosiale utvikling fra revolusjonen i 1917 til Sovjetunionens sammenbrudd i 1991.

En overordnet problemstilling vil være forholdet mellom stat og samfunn. Det vil bli lagt særlig vekt på den stalinistiske fasen og stalinismens plassering i sovjetisk historie. Var stalinismen en logisk og nødvendig følge av bolsjevikenes ideologi og politiske kultur? Eller bunnet stalinismen i det russiske samfunns tradisjoner og tilbakeliggenhet? Og hva betydde arven fra Stalin-tiden for det etter-stalinistiske samfunn?

Et annet hovedtema vil dreie seg om årsakene til Sovjetunionens sammenbrudd. Skyldtes dette strukturelle svakheter og dysfunksjoner ved det sovjetiske samfunnssystemet? Eller var sammenbruddet snarere et resultat av mer tilfeldige konjunkturelle forhold, for eksempel belastningene ved krigen i Afghanistan, president Reagans opprustningspolitikk eller ”Gorbatsjov-faktoren”?

Emnet kan fungere som selvstendig enhet, men er også ment å kunne kombineres med:

Hva lærer du?

Studentene skal ha et grunnleggende kjennskap til det sovjetiske samfunnssystemets utvikling fra den russiske revolusjon i 1917 til Sovjetunionens oppløsning i 1991. I tillegg til realhistoriske kunnskaper om sovjetisk politikk, økonomiske system og samfunnsutvikling skal studentene kjenne til ulike forskningstradisjoner og teoriparadigmer. Gjennom undervisning og egenstudier skal studentene utvikle evne til kritisk lesning, til å formulere selvstendige problemstillinger og drøfte disse i skriftlige og muntlige framstillinger. Studentene skal kunne skille mellom vesentlig og mindre vesentlig og kunne trekke ut sentrale poenger av den faghistoriske litteraturen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i historie.

Anbefalte forkunnskaper

Studentene må på forhånd har skaffet seg et elementært kjennskap til Sovjetunionens historie, f.eks. gjennom lesning av en oversiktslærebok i emnet.

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer.

Emnet har felles undervisning og pensum med HIS2413 – Stat og samfunn i Sovjet­unionen 1917-1991 (nedlagt). På semestersiden til HIS2413 finner du opplysninger om tid og sted for undervising, samt pensumliste.

Eksamen

Vurderingsformen i dette emnet er en skriftlig 6 timers skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Ønskes begrunnelse for karakter på en skriftlig eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til historie-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2007

Eksamen

Vår 2007

Undervisningsspråk

Norsk