Dette emnet er nedlagt

MAS1520 – Middelalderens klostre - religion og kultur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Å gi en oversikt over klosterlivets historie i vestlig middelalder fram til ca. 1300. Å studere endringer i teori og praksis vedrørende det religiøse livet, endringene i forholdet mellom formene for klosterfelleskap og samfunnet for øvrig, og klostrenes bidrag til middelalderens kunst- og kulturhistorie. I modulen vil det inngå en del primærkilder, men disse vil bli studert i moderne oversettelser.

Hva lærer du?

Med denne studiemodulen kan studenten erverve seg kjennskap til klosterlivets historie i middelalderen og disse institusjonenes betydning i samfunnsutviklingen, politisk og økonomisk, samt for kirke- og kulturhistorien i middelalderen. Gjennom studiet av noen klassiske tekster fra denne tradisjonen vil studenten få et inngående kjennskap til toneangivende religiøse fellesskapsformer og livstolkninger innenfor europeisk middelalder, samt få kjennskap til noen helt sentrale litterære sjangrer med bakgrunn i klosteret som et sted der religion og kultur inngikk i en egenartet symbiose.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

En viss oversiktsmessig kjennskap til middelalderens historie vil være en fordel. Pensumlitteraturen vil være både på skandinaviske språk og engelsk.

Overlappende emner

Emnet kan tas som en del av følgende emnegrupper:

40-gruppe - Middelalderens kulturhistorie 40-gruppe – Middelalderenskulturhistorie (40MIDKULTH) (tar ikke opp nye studenter)

40-gruppe - Middeladerens kulturhistorie og arkeologi 40-gruppe – Middelalderens kulturhistorie og arkeologi (40MIDKULTARK) (nedlagt)

40-gruppe - Middelalderens kulturhistorie og språk 40-gruppe – Middelalderens kulturhistorie og språk (40MIDKULTHS) (nedlagt)

40-gruppe - Middelalderens religionshistorie 40-gruppe – Middelalderens religionshistorie (40MIDREL) (nedlagt)

40-gruppe - Roma og Norge i middelalderen 40-gruppe – Roma og Norge i middelalderen (40ROMA) (nedlagt)

80-gruppe - Fordypning i middelalderens kulturhistorie 80-gruppe – Fordypning i middelalderenskulturhistorie (80MIDKULT) (nedlagt)

80-gruppe - Religionshistorie med spesialisering i kristendommen 80-gruppe – Religionshistorie medspesialisering i kristendommen (80REL-KRIS) (nedlagt).

Undervisning

Undervisningen går over hele semesteret med 2 timer pr. uke. Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, seminarer og obligatoriske innleveringer av oppgaver som kommenteres av lærer. Oppgavene vil inngå i mappe som leveres til endelig vurdering ved semesterslutt. Midt i semesteret er det lagt inn en 14 dagers undervisningsfri periode som skal brukes til selvstudium og oppgaveskrivning.

Eksamen

Eksamen består av en mappeinnlevering ved slutten av semesteret. Mappen innholder to oppgaver á 5 sider med 2300 tegn uten mellomrom. Mappen vurderes med bokstavkarakterer. Ved sykdomsforfall, dokumentert med legeerklæring, kan man søke om utsatt/ny eksamen i påfølgende semester.

Annet

Det tas forbehold om endringer.

Dersom du har en funksjonshemning eller en sykdom som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre, kan du søke om tilrettlegging til eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisningsspråk

Norsk