ANT4301 – Moderne litteraturteorier og antikke tekster

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kunnskap om de viktigste litteraturteoriene er et uunnværlig verktøy i litteraturvitenskap, uavhengig av epoke og spesialisering. Dette emnet gir innsikt i de viktigste moderne litteraturteoriene (som f.eks. strukturalisme, narratologi, intertekstualitet, dekonstruksjon, nyhistorisme, postkolonialisme) og deres potensielle anvendelsesmuligheter for tolkningen av antikke tekster.

Hva lærer du?

  • oversikt over de viktigste moderne litteraturteoriene
  • å forstå, plassere og vurdere både teoretiske tekster, som dreier seg om litteraturteoretiske spørsmål og tolkningslitteratur der moderne litteraturteori anvendes på antikke tekster
  • å kunne bruke disse kunnskapene på din egen tolkning av antikke tekster
  • å formidle disse kunnskapene både skriftlig og muntlig, også i dialog med fagområder utenfor ditt eget fag

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha minimum 60 studiepoeng i gresk eller latin for å kunne få ta dette emnet.

Undervisning

Undervisningen gis som 14 dobbelttimer seminar.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • utkast til semesteroppgave (ca én side à 2.300 tegn) som leveres i Canvas
  • frammøte og aktiv deltagelse på seminarene (minst 10 av 14 ganger. Søknad om dispensasjon behandles ikke)

Deltagelse i undervisningen inkluderer:

  • ukentlige forberedelser av tekster (primær- og sekundærlitteratur)
  • muntlig presentasjon av en moderne litteraturteori

Eksamen

Semesteroppgave over en selvvalgt gresk eller latinsk tekstpassasje i forbindelse med en selvvalgt litteraturteori. Besvarelsen skal inkludere din egen oversettelse av passasjen, samt kort kommentar. Besvarelsen skal være på 8-10 sider (eksl. litteraturliste og vedlegg; gresk tekst, oversettelse, kommentar).

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IFIKKs emner er samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2015

Eksamen

Høst 2015

Undervisningsspråk

Engelsk