Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Innholdet vil variere fra år til år, men vil ta utgangspunkt i aktuelle, sentrale problemstillinger innenfor etiske teorier, moralske dilemmaer, rettsfilosofiske teorier og annen praktisk filosofi. Studiet vil ta utgangpunkt i filosofiske tekster, normalt aktuelle forskningsartikler og originaltekster.

Hva lærer du?

Du får styrket dybdekunnskap innen normative teorier og praktisk filosofi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke annledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Innsikt i grunnleggende praktisk etikk, f.eks. gjennom FIL1003 – Innføring i etikk.

Overlappende emner

Overlapper 5 studiepoeng med FIL2300 og 5 studiepoeng med FIL2301.

Undervisning

14 dobbelttimer seminarundervisning. Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

  • obligatorisk fremmøte (du må være tilstede minst 10 av 14 ganger)
  • 6 obligatoriske innleveringer på 1 side à 2300 tegn hver hvorav 5 må fullføres og godkjennes

Begge de obligatoriske aktivitetene må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Eksamen

Semesteroppgave på ca 10 sider ikke medregnet litteraturliste. Oppgaven leveres i  Fronter.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Tidligere eksamensoppgaver

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at man skal kunne avlegge eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om å besvare på engelsk rettes til kontaktpunkt for emnet, se nederst på denne siden.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

"Periodisk emneevaluering høsten
2006":emneevaluering/FIL2308H06.pdf

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Annet

Undervises første gang høsten 2005.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår

Emnet tilbys i sin nåværende form siste gang våren 2015, men vil deretter erstattes av to nye 2000-emner innenfor etikk.

Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Engelsk