Dette emnet er nedlagt

FIL4080 – Oppgaveseminar i filosofi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Som en del av mastergraden  i filosofi tar alle studentene 60 studiepoeng som utgjøres av enten en 60-poengs masteroppgave eller to 30-poengs essays. Formålet med dette emnet er å veilede studentene til å komme i gang med skrivingen av masteroppgaven eller mastergradsessayet. De enkelte punktene som gjennomgås er derfor valgt med dette for øye. Emnets innhold er altså praktisk, ikke teoretisk, dvs. ingen metafilosofisk undersøkelse av hva filosofi er, hvilken ‘metode’ eller argumentasjonsform som er den riktige, osv.
Emnet tas som en forberedelse til masteroppgaven/mastergradsessayet i studiets 1. semester. Dersom du har tatt emnet tidligere og søker deg inn på programmet igjen, må du i utgangspunktet ta det på nytt. Har du spørsmål, ta kontakt via emnets kontaktpunkt.

Tildeling av veileder vil skje på bakgrunn av prosjektbeskrivelsen som studentene skal levere etter endt seminar.

Hva lærer du?

Ved fullført emne skal studenten:

  • ha en prosjektbeskrivelse som danner utgangspunkt for det senere arbeidet med masteroppgaven/mastergradsessayet, og som gir grunnlag for tildeling av veileder.
  • ha et reflektert forhold til både egne og andres tilnærminger til filosofisk fremstilling og argumentasjon.
  • kunne problematisere forholdet mellom teksttolkende, inkludert filosofihistoriske, og problemorienterte/systematiske tilnærminger.
  • ha en forståelse for spenningen mellom begrepsanalytiske og revisjonistiske tilnærminger til filosofiske problemstillinger.
  • forstå forskjellige metodiske tilnærminger i etikk, og ha et kritisk blikk på samspillet mellom moralske intuisjoner og moralske prinsipper, og på legitimeringen av disse.
  • ha et grep om (faktiske eller antatte) forskjeller og likheter mellom såkalte ‘kontinentale’ og ‘analytiske’ retninger i filosofien.
  • ha lest og aktivt diskutert tekster som klart illustrerer sentrale filosofiske tilnærmingsmåter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak til emnet forutsetter at studenten er tatt opp på Filosofi (master - to år)

Undervisning

Undervisningen består i forelesninger og oppgaveseminarer. Antall ganger vil avhenge noe av antall påmeldte studenter, men vil være til sammen ca 14 dobbelttimer. De 5 første gangene er en fellesdel som tar for seg filosofisk metode, mens de neste 9 er gruppeundervisning.

Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

  • Studentene skal levere inn to tekster på ca 1500 ord (ca 3 sider) hver, hvorav den ene skal skrives på engelsk. Disse danner utgangspunkt for diskusjon i den første fellesdelen og skal leveres i Canvas.
  • I løpet av semesteret skal studentene arbeide med å skrive en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven/mastergradsessayet. Et utkast til prosjektbeskrivelsen skal innleveres skriftlig i Canvas og fremlegges muntlig til diskusjon i gruppeundervisningen.
  • Det kreves dessuten deltagelse på minimum 9 av 14 dobbelttimer (eventuelt 8 av 12 etc). Med deltagelse menes ikke kun fremmøte, men at studentene forbereder seg og deltar aktivt i diskusjoner om hverandres prosjektbeskrivelser og notater. Hva forberedelsen kan bestå i vil det bli gitt nærmere beskjed om på undervisningen.

Alle obligatoriske aktiviteter må godkjennes av emneansvarlig lærer for at man kan gå opp til eksamen. De obligatoriske aktivitetene er bare gyldige semesteret de ble godkjent. Unntaket er de skriftlige innleveringene, som også er godkjent de neste to gangene emnet settes opp.

Mer informasjon om de obligatoriske aktivitetene, frister o.l. vil bli gitt på seminaret.

Eksamen

Prosjektbeskrivelse på ca 2500 ord. Både obligatorisk deltagelse i undervisningen, innlevering av obligatoriske tekster, innlevering av utkast til prosjektbeskrivelse og muntlig fremlegging av denne må være godkjent før den endelige innleveringen av prosjektbeskrivelsen kan vurderes. Prosjektbeskrivelsen leverer du i Canvas.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Annet

Emnet inngår som en obligatorisk del av masterstudiet, og alle studentene skal ta det det første semesteret av studiet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Dette emnet nedlegges fra og med høsten 19, men vil da bli erstattet av FIL4081.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i emnets del I vil være engelsk, mens gruppene vil tilbys både på norsk og på engelsk.