Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Har kjønn betydning for utformingen av etikk og moralfilosofi? Hva er grunnlaget for den feministiske etikkens påstand om at tradisjonelle etiske teorier ignorerer og nedprioriterer kvinners interesser, samtidig som tradisjonelle maskuline verdier favoriseres? Hvilke konsekvenser har denne kritikken, og hvilke problemstillinger reiser den i forhold til etisk relativisme?

Diskusjon av disse spørsmålene står sentralt på dette emnet, sammen med drøftingen av den feministiske etikkens alternativer, deriblant omsorgetikk, maternal etikk, lesbisk etikk og teorier om rettferdighet i nære, sosiale og globale relasjoner. Simone de Beauvoir er en forløper for den feministiske etikken, og hennes eksistensfilosofiske etikk vil bli integrert i diskusjonen av disse alternative etiske teoriene og retningene.

Hva lærer du?

Studentene skal lære å identifisere kjønnede antagelser i konstruksjonen og anvendelsen av tradisjonelle normative teorier. De skal også lære de nyeste teoriene og hovedposisjonene innefor feministisk etikk å kjenne, samt styrkene og svakhetene ved disse.

Mer generelt kan arbeidet med tekstene lære studentene kritisk tenkning i forhold til etikk og moralfilosofi, understøtte allmenne akademiske ferdigheter som det å kunne fremstille en ny normativ posisjon, plassere den i forhold til etablerte posisjoner, analysere og diskutere teoriers eksplisitte og implisitte premisser, og identifisere svakheter og styrker ved ulike teorier og resonnementer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak til masterprogrammet i filosofi.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

FIL1003 – Etikk eller tilsvarende

Overlappende emner

Undervisning

12 dobbeltimer med seminarundervisning.

Alle studenter skal i løpet av semesteret gi en muntlig presentasjon på ca 15 minutter med utgangspunkt i pensum. I spesielle tilfeller kan det eventuelt leveres en 3 siders skriftlig presentasjon. Presentasjonen skal godkjennes av lærer. Dette er en obligatorisk aktivitet. Aktiviteten er gyldig kun ett semester.

Undervisningsformen forutsetter aktiv deltakelse fra deg som student. Det forventes regelmessig oppmøte, at du møter forberedt til undervisningen og deltar aktivt i diskusjonen av pensumtekstene.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte <https://www.uio.no/studier/eksamen/obligatoriske-aktiviteter/hf-oblig.html>.

Eksamen

Semesteroppgave på 8-10 sider à 2300 tegn ikke medregnet litteraturliste og noteapparat. Semesteroppgaven skal du levere i Inspera.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

En forutsetning for å kunne avlegge eksamen er at den obligatoriske aktiviteten er godkjent.

Tidligere eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Dette emnet er nedlagt, men vil erstattes av et nytt emne innen feministisk filosofi i løpet av 2021.

Eksamen

Hver vår

Dette emnet er nedlagt, men vil erstattes av et nytt emne innen feministisk filosofi i løpet av 2021.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)