Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Har kjønn betydning for utformingen av etikk og moralfilosofi? Hva er grunnlaget for den feministiske etikkens påstand om at tradisjonelle etiske teorier ignorerer og nedprioriterer kvinners interesser, samtidig som tradisjonelle maskuline verdier favoriseres? Hvilke konsekvenser har denne kritikken, og hvilke problemstillinger reiser den i forhold til etisk relativisme? Diskusjon av disse spørsmålene står sentralt på dette emnet, sammen med drøftingen av den feministiske etikkens alternativer, deriblant omsorgetikk, maternal etikk, lesbisk etikk og teorier om rettferdighet i nære, sosiale og globale relasjoner. Simone de Beauvoir er en forløper for den feministiske etikken, og hennes eksistensfilosofiske etikk vil bli integrert i diskusjonen av disse alternative etiske teoriene og retningene.

 

Hva lærer du?

Studentene skal lære å identifisere kjønnede antagelser i konstruksjonen og anvendelsen av tradisjonelle normative teorier. De skal også lære de nyeste teoriene og hovedposisjonene innefor feministisk etikk å kjenne, samt styrkene og svakhetene ved disse. Mer generelt kan arbeidet med tekstene lære studentene kritisk tenkning i forhold til etikk og moralfilosofi, understøtte allmenne akademiske ferdigheter som det å kunne fremstille en ny normativ posisjon, plassere den i forhold til etablerte posisjoner, analysere og diskutere teoriers eksplisitte og implisitte premisser, og identifisere svakheter og styrker ved ulike teorier og resonnementer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet dersom dette er klarert med eget program.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

FIL1003 – Etikk eller liknende

Overlappende emner

Undervisning

14 dobbeltimer med seminarundervisning. Alle studenter skal i løpet av semesteret gi en muntlig presentasjon på ca 10 minutter (eventuelt levere en 2 siders skriftlig presentasjon) med utgangspunkt i pensum. Presentasjonen skal godkjennes av lærer.
Dette er en obligatorisk aktivitet. Aktiviteten er gyldig kun ett semester. I tilegg forventes det aktiv medvirkning i diskusjonene av tekstene fra alle studentene.

En forutsetning for å kunne avlegge eksamen er at den obligatoriske aktiviteten er godkjent.

Eksamen

4 timers skoleeksamen ved semesterets slutt. I tillegg skal det også skrives et lite essay på 10-15 sider. Temaet for essayet skal knyttes til pensum, og problemstilling utformes av studenten i samråd med faglærer. essayet skal du levere i Fronter
Eksamen og essay sensureres separat, og ved utreging av samlet karakter teller skoleeksamen 40% og essayet 60%.

Når du skriver essay, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til essayet. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.


Det er en forutsetning for endelig vurdering
at studenten har levert og fått godkjent den obligatoriske aktiviteten.

 

Tidligere eksamensoppgaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Hvordan be om begrunnelse
Hvordan klage på karakterfastsetting eller formelle feil

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

20-poengsvarianten av emnet tilbys siste gang våren 2014, men emnet vil fortsatt eksistere som 10-poengsemne samt kunne tas som 30-poengsemne ved siden av mastergradsessayet

Eksamen

Hver vår

20-poengsvarianten av emnet tilbys siste gang våren 2014, men emnet vil fortsatt eksistere som 10-poengsemne samt kunne tas som 30-poengsemne ved siden av mastergradsessayet

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)