Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Her gjennomgåes filosofisk estetiske problemstillinger slik de er blitt formulert historisk og i dag, både som rent fagfilosofiske problemer, og som problemer som oppstår i møtet mellom filosofi og de forskjellige kunster. Dette innebærer at man tar for seg spørsmål av følgende slag: hva er skjønnhet og hvordan plasseres den blant andre ting i verden? Hva er kunst og hvordan plasseres den blant andre ting og virksomheter? Hvordan vurderes estetisk kvalitet? Tekster og problemstillinger vil variere.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre emnet forventes studenten:

  • å være fortrolig med de viktigste begreper og temaer innen sentrale estetiske teorier
  • å kunne gjøre rede for utvalgte estetiske posisjoner slik at sammenhengen med andre filosofiske disipliner (epistemologi, etikk, metafysikk) kommer klart fram
  • å kunne forstå og vurdere sentrale estetiske teorier i deres historiske sammenheng og utvikling, og kjenne til de aktuelle debatter som foregår på grunnlag av disse
  • å kunne gi en selvstendig fremstilling av en utvalgt estetisk teori og kritisk kommentere denne i lys av andre estetiske posisjoner

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak til Filosofi (master - to år).

Vær oppmerksom på at 30-poengsvariantene av masteremnene i filosofi kun er åpne for studenter som skriver Mastergradsessay, FIL4091 – Mastergradsessay i filosofi, istedenfor Masteroppgave, FIL4090 – Mastergradsoppgave i filosofi, og derfor trenger ytterligere 30 studiepoeng. Se programsidene til Filosofi (master - to år) for mer informasjon om programmets oppbygging.

Overlappende emner

Undervisning

14 dobbelttimer, 4 timer per uke, som vil være en kombinasjon av seminar og forelesning. Undervisningen er felles med studenter på bachelornivå.

Obligatoriske aktiviteter:

  • En muntlig studentpresentasjon - studenten må legge frem en tildelt tekst en gang i løpet av seminaret. Aktiviteten bedømmes til godkjent/ikke godkjent.
  • Obligatorisk oppmøte. Studenten må være tilstede minimum 9 av 14 seminarmøter.

Godkjent obligatorisk aktivitet er en forutsetning for å kunne få avlegge eksamen. Det forventes for øvrig aktiv deltakelse i form av diskusjoner og muntlige bidrag.

Eksamen

Et masteressay på 25-50 sider à 2.300 tegn ikke medregnet litteraturliste og noteapparat. Temaet for essayet skal knyttes til pensum, og problemstilling utformes av studenten i samråd med faglærer. Essayet skal du levere i Fronter.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Kun studenter på 2. år av mastergraden kan velge 30 studiepoengsvarianten. For nærmere informasjon, se her

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Emnet er kun aktuelt for studenter som har tatt FIL4091 og trenger ytterligere et 30-poengsemne. Ta i så fall kontakt med studiekonsulent Caroline Hansen.

Undervisningsspråk

Engelsk