Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Her gjennomgåes filosofisk estetiske problemstillinger slik de er blitt formulert historisk og i dag, både som rent fagfilosofiske problemer, og som problemer som oppstår i møtet mellom filosofi og de forskjellige kunster. Dette innebærer at man tar for seg spørsmål av følgende slag: hva er skjønnhet og hvordan plasseres den blant andre ting i verden? Hva er kunst og hvordan plasseres den blant andre ting og virksomheter? Hvordan vurderes estetisk kvalitet? Tekster og problemstillinger vil variere.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre emnet forventes studenten:

  • å være fortrolig med de viktigste begreper og temaer innen sentrale estetiske teorier
  • å kunne gjøre rede for utvalgte estetiske posisjoner slik at sammenhengen med andre filosofiske disipliner (epistemologi, etikk, metafysikk) kommer klart fram
  • å kunne forstå og vurdere sentrale estetiske teorier i deres historiske sammenheng og utvikling, og kjenne til de aktuelle debatter som foregår på grunnlag av disse
  • å kunne gi en selvstendig fremstilling av en utvalgt estetisk teori og kritisk kommentere denne i lys av andre estetiske posisjoner

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak til Filosofi (master - to år)

Overlappende emner

Undervisning

12 dobbeltimer som vil være en kombinasjon av seminar og forelesning. Undervisningen er felles med studenter på bachelorrnivå.

Obligatoriske aktiviteter:

  • Et muntlig fremlegg
  • Obligatorisk fremmøte på siste seminar (som settes av til fremlegg)

Godkjente obligatoriske aktiviteter er en forutsetning for å kunne få avlegge eksamen. Det forventes for øvrig regelmessig og aktiv deltakelse i form av diskusjoner og muntlige bidrag. De obligatoriske aktivitetene er kun godkjent ett semester (det semesteret man gjennomfører dem).

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte <https://www.uio.no/studier/eksamen/obligatoriske-aktiviteter/hf-oblig.html>.

 

Eksamen

Mappeeksamen bestående av to essays, hvert av dem på 6-7 sider sider à 2300 tegn ikke medregnet litteraturliste. Utlevering av oppgaver i Canvas, innlevering av mappen i Inspera.

De obligatoriske aktivitetene må være godkjent for at studenten får avlegge eksamen.

Sensorveiledning for emnet våren 19

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering våren 2007

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk