Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet dekker vestens idéhistorie fra det 6. årh. f.Kr. til ca. 1400 e.Kr. I denne perioden legges det tankemessige og sosiale grunnlaget som mye av den moderne europeiske kultur hviler på.

Emnet tar for seg hvordan man i denne perioden tenkte om menneskets forhold til samfunnet, naturen og det guddommelige. Emnet berører temaer som menneskeverd, kjærlighet, kjønn, verdensbilde og religiøsitet.

Viktige epoker vil være den gresk-romerske antikken med dens filosofiske og religiøse mangfold, tidlig kristendom med brytningen mellom gammel kultur og ny tro, og høymiddelalderen med dens syntese av filosofi og teologi.

Det vil bli lagt vekt på å få fram både fellestrekk og ulikheter epokene imellom, men også på de endringer som fant sted. Emnet fokuserer på samspillet mellom tenkning og samfunnsforhold, og vi vil arbeide med representative kilder av ulike sjangre og fra ulike sosiale nivåer.

Emnet er basert på lesing av både originalverker og kommentarlitteratur. Bruken av originalverker sikter primært mot å gi en innføring i sentrale tenkemåter i perioden, mens sekundærlitteraturen skal vise forbindelsen mellom de ulike verkene og trekke opp de idéhistoriske linjene.

Man legger også vekt på å fremheve alternative perspektiver og konkurrerende vinklinger på fagstoffet og på våre oppfatninger av epoken.

Hva lærer du?

  • hovedtrekk i antikkens og middelalderens tenkning
  • kjennskap til et representativt utvalg av originaltekster fra antikken og middelalderen
  • å lese antikkens og middelalderens tekster i et historisk perspektiv og i lys av deres samtid
  • grunnlag for å vurdere hvilken relevans antikken og middelalderens tenkning har for vår tid
  • innblikk i ulike oppfatninger av antikken og middelalderen innen nyere forskning
  • arbeide med fagstoffet i grupper

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må kunne lese tekster på skandinavisk og engelsk.

Overlappende emner

5 studiepoengs vektreduksjon mot IDE1020 – Oldtidens tenkning (nedlagt) og IDE1030 – Middelalderens tenkning (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen i dette emnet gis gjennom hele semesteret som:

  • 12 forelesninger
  • obligatorisk gruppeundervisning, 12 dobbelttimer

I gruppeundervisningen jobber du aktivt med pensum.

Obligatoriske undervisningsaktiviteter

  • frammøte til første gruppetime er obligatorisk. Vi gir viktig informasjon om undervisningsopplegget!
  • frammøte og aktive deltagelse minst 8 av 12 ganger (ingen unntak! frammøtekravene er satt til lavere enn normalt for at vi skal slippe å behandle søknader om gyldig fravær)

Eksamen

Skriftlig avsluttende eksamen på 4 timer.


Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Syk på eksamensdagen? Hvordan søke utsatt eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2014

Emnet går siste gang høsten 2014 og blir erstattet av et annet emne høsten 2015. Les om overgangsordninger.

Eksamen

Høst 2014

Ekstraordinær eksamen blir tilbudt høsten 2015 til studenter med godkjent obligatorisk aktivitet fra høsten 2014.

Undervisningsspråk

Norsk