Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet dekker europeisk idéhistorie fra 1400-1800. I denne perioden ble mange av de viktigste forutsetningene for vår egen tids tenkning lagt.

Renessansens nye syn på menneske, samfunn og natur er et sentralt tema, likeså reformasjonens nye ideer om forholdet mellom Gud og menneske. Emnet vil gi en innføring i den vitenskapelige revolusjonen og grunnleggingen av moderne politisk tenkning på 1600-tallet. Emnet omfatter også hele den endringen av vår intellektuelle innstilling til verden vi kaller opplysningstiden.

Emnet er basert på lesing av både originalverker og kommentarlitteratur. Bruken av originalverker sikter primært mot å gi en innføring i sentrale tenkemåter i perioden, mens sekundærlitteraturen skal vise forbindelsen mellom de ulike verkene og trekke opp de idéhistoriske linjene.

Man legger også vekt på å fremheve alternative perspektiver og konkurrerende vinklinger på fagstoffet og på våre oppfatninger av epoken.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet forventer vi at du har tilegnet deg:

 • en idéhistorisk oversikt over hovedtrekk i tidlig moderne tenkning
 • kjennskap til et representativt utvalg av originaltekster fra tidlig moderne tenkning
 • trening i å lese tekster fra den tidlig moderne epoken i et historisk perspektiv og i lys av deres samtid
 • et grunnlag for å vurdere hvilken relevans tidlig moderne tenkning har for vår tid
 • innblikk i ulike oppfatninger av tidlig moderne tenkning innen nyere forskning
 • øvelse i å formulere genuint idéhistoriske problemstillinger
 • trening i å formidle stoff fra tidlig moderne tenkning på en idéhistorisk måte
 • trening i aktivt og selvstendig å presentere fagstoffet skriftlig, kommentere andres tekster, og evne til å analysere tekster
 • evne til å arbeide med fagstoff i grupper

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Undervisning

 • 15 dobbelttimer forelesning gjennom hele semesteret, inkludert 2 dobbelttimer oppgaveseminarer
 • 10 dobbelttimer seminarundervisning

Både seminarundervisning og oppgaveskrivning krever aktiv deltagelse av deg som student. Vi forventer at du møter forberedt til undervisningen og følger med i Fronter.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

 • Obligatorisk utkast til semesteroppgaven
 • Obligatoriske opponentkommentarer
 • Obligatorisk frammøte til seminarundervisningen, minimum 7 av 10 ganger (vi behandler ingen søknader om fravær utover dette)

Utkast og opponenkommentarer skal du levere i Fronter

De obligatoriske aktivitetene er integrert i undervisningen for det enkelte semester, og er kun gyldig det aktuelle semesteret.

Eksamen

Mappe med følgende innhold:

 • Semesteroppgave på 10 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet litteraturliste. Semesteroppgaven skal du levere i Fronter
 • Skoleeksamen (4 timer)

Undervisningsaktivitetene må være godkjente for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt på skoleeksamen. Arbeidet med semesteroppgaven løper gjennom hele semesteret og du vil selvfølgelig ha tilgang til alle hjelpemidler.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Du får én samlet karakter basert på helhetsvurdering av dine prestasjoner på begge eksamenene.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Syk? – Hvordan søke utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2015

Emnet går siste gang våren 2015 og blir erstattet av andre emner høsten 2015/våren 2016. Les om overgangsordninger.

Eksamen

Vår 2015

Ekstraordinær eksamen blir tilbudt høsten 2015 til studenter med godkjent obligatorisk aktivitet fra våren 2015.

Undervisningsspråk

Norsk