Dette emnet er nedlagt

IDE1103 – Europeisk tenkning fra romantikken til i dag

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet dekker europeisk idéhistorie i perioden 1800-2000 og tar dermed for seg romantikken, naturalismen og vår egen tid.

Emnet gir en innføring i de ideer som har preget vår nære fortid, og som derfor utgjør grunnlaget for de oppfatninger som i dag er dominerende i synet på mennesket, språket, samfunnet og historien.

Emnet går særlig inn på hvordan synet på menneskets stilling i naturen ble radikalt utfordret i overgangen fra romantikk til naturalisme, og hvordan tankegods fra disse epokene gjør seg gjeldene også vår egen tid. Samtidig blir det lagt vekt på å vise hvordan en historisk orientert tenkning gjennom hele perioden setter sitt preg på ulike livsområder.

Emnet er basert på lesing av både originalverker og kommentarlitteratur. Bruken av originalverker sikter primært mot å gi en innføring i sentrale tenkemåter i perioden, mens sekundærlitteraturen skal vise forbindelsen mellom de ulike verkene og trekke opp de idéhistoriske linjene.

Man legger også vekt på å fremheve alternative perspektiver og konkurrerende vinklinger på fagstoffet og på våre oppfatninger av epoken.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet forventes det at studenten har tilegnet seg:

  • en idéhistorisk oversikt over hovedtrekk i romantikken, naturalismen og vår egen tid
  • kjennskap til et representativt utvalg av originaltekster fra tenkningen i romantikken, naturalismen og vår egen tid
  • trening i å lese tekster fra romantikken, naturalismen og vår egen tid i et historisk perspektiv og i lys av deres samtid
  • et grunnlag for å vurdere hvilken relevans romantikken og naturalismen har for vår tid
  • innblikk i ulike oppfatninger av romantikken, naturalismen og vår egen tid innen nyere forskning
  • øvelse i å formulere genuint idéhistoriske problemstillinger fra romantikken, naturalismen og vår egen tid
  • evne til å analysere tekster
  • evne til å arbeide med fagstoff i grupper

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

14 dobbelttimer forelesning gjennom hele semesteret og 10 dobbelttimer seminarundervisning.

Seminarundervisningen krever aktiv deltagelse av deg som student. Vi forventer at du møter forberedt til undervisningen og følger med i Fronter.

Følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • frammøte til seminarundervisningen minst 7 av 10 ganger (vi behandler ikke søknader om fravær utover dette)
  • obligatorisk innlevering i forbindelse med seminarundervisningen

Eksamen

Tredagers hjemmeeksamen, 7-9 sider à 2300 tegn, eksl litteraturliste.  Eksamen leveres både ut og inn i emnets fellesrom i Fronter.

Utlevering kl 10.00 mandag. Innlevering innen kl 14.00 torsdag, se semestersiden for datoer.

 

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Syk deler av eksamensperioden? – Hvordan søke en dags utsatt innlevering
Syk hele eksamensperioden? - Hvordan søke ny utsatt eksamen

 

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2014

Eksamen

Vår 2014

Emnet går siste gang våren 2015 og blir erstattet av et annet emne våren 2016. Les om overgangsordninger.

Undervisningsspråk

Norsk