Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnets hovedfokus er grafikk som kunstnerisk uttrykk i norsk kunsthistorie.

Emnet vil også gi et innblikk i norsk illustrasjonskunst. Den nasjonale grafikken ses i forhold til en europeisk tradisjon. Emnet vil også gi kjennskap til papirets historie.

Emnet vil gi en innføring i teknikkene:

  • stensiltrykk (silketrykk)
  • plantrykk (litografi)
  • dyptrykk (etsning, koldnål)
  • høytrykk (tresnitt, xylografi, linosnitt)

Hva lærer du?

Etter gjennomført eksamen i emnet vil du:

  • ha kunnskaper om enkelte av mediets mest fremtredende nasjonale utøvere.
  • ha innblikk i grafisk kunst brukt som illustrasjoner i norske bokutgivelser.
  • ha innblikk i organiseringen av det nasjonale grafikkfeltet.
  • kunne gjøre rede for de ulike grafiske teknikkenes europeiske historie og tekniske kvaliteter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN2512K – Kunst på papir (nedlagt)

Undervisning

Det blir gitt 28 timer undervisning fordelt på forelesninger og seminarer. Deler av undervisningen kan bli lagt il museum, gallerier og/eller grafiske verksted. Det er forventet at du deltar på all undervisning og at du bidrar til diskusjoner i seminarene.

For å kunne ta eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatorisk undervisningsaktivitet:

  • Innlevering av en obligatorisk kvalifiseringsoppgave

Den skriftlige kvalifiseringsoppgaven skal du levere i Canvas. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av oppgaven.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN2512 er en tre dagers digital hjemmeeksamen.

Du skal besvare hjemmeeksamen i Inspera. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i god tid før eksamen. Se informasjon om Inspera nedenfor og på semestersiden.

All obligatorisk aktivitet må være bestått for at du skal kunne ta eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning til hjemmeeksamen og semesteroppgave

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Annet

Det tas forbehold om endringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2018

Eksamen

Vår 2018

Emnet tilbys ikke vårsemesteret 2020

Undervisningsspråk

Norsk