Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Vi studerer latinske poesi- og prosatekster som belyser Augustus' program for å bygge opp det romerske imperiet. Tekstene velges på bakgrunn av studentenes tidligere lesning (for eksempel i emnet LAT2401 – Augusteisk poesi). Vekten legges på forfatterne sett som arkitekter i det nye ideologiske og politiske landskap som Augustus ville skape.

Eksempler på aktuelle tekster: Vergils Aeneiden bok 8, Horats' Carmen saeculare, deler av Vergils Georgica, deler av Ovids Ars amatoria (som eksempel på en tekst som ikke passet inn i programmet og hvis forfatter havnet i eksil), Monumentum Ancyranum og et utvalg av Vitruvius' De architectura.

Hva lærer du?

Etter endt eksamen skal du kunne:

  • lese ulike typer litterære verk som bidrag til eller kommentarer til oppbygningen av det romerske imperiet.
  • være bevisst litterære verkers potensielle kulturpolitiske funksjon
  • gjøre rede for innhold og struktur i pensumverker
  • oversette pensumtekster fra latin til norsk eller engelsk
  • diskutere enkeltpassasjer med henblikk på språklige, stilistiske, litterære eller historiske aspekter

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterprogram.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Minimum 60 studiepoeng i latin.

Undervisning

Undervisningen på dette emnet gis som:

Vi forventer at du møter forberedt til og deltar aktivt i undervisningen.

Eksamen

Semesteroppgave 8-10 sider à 2300 tegn. Tema for oppgaven avtales med faglærer. Oppgaven leveres i Inspera.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår 2023

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen
Vår 2023

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk
Norsk