Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi leser 60-75 sider fra Senecas verker. En side defineres i denne sammenheng som en side i Teubner / Oxford Classical Texts. I tillegg kommer sekundærlitteratur til orientering og/eller fordypning. Gjennom ekstensiv lesning av sekundærlitteratur vil du i tillegg få innsikt i den vitenskapelige tolkningen av verkene vi leser og i deres vitenskapelige og kunstneriske resepsjon. Ratio mellom omfang av primærlitteratur og omfang av sekundærlitteraur kan variere ut fra tematisk vinkling på emnet.

 

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, kan du:

  • oversette pensumtekstene fra latin til norsk eller engelsk og fortolke dem.
  • forklare grammatikken samt retoriske og stilistiske trekk i tekstene.
  • plassere verkene i deres historiske og resepsjonshistoriske kontekst.
  • diskutere enkelte passasjer med henblikk på tekstkritiske, språklige, stilistiske, litterære, historiske og/eller kulturelle aspekter.
  • formulere og begrunne vitenskapelige spørsmål knyttet til fortolkning og/eller resepsjon av tekstene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet forutsetter opptak til Klassiske språk (master - to år). Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Oppnådd bachelorgrad med fordypning (80 studiepoeng) i latin, eller tilsvarende.

Overlappende emner

Overlapper 10 studiepoeng med LAT2407 – Seneca.

Undervisning

  • 14 dobbelttimer seminarundervisning felles med LAT2407 – Seneca.
  • 4 dobbelttimer seminarundervisning kun for masterstudenter

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • oppmøte på seminarene, minst 10 av 14 ganger
  • innlevering av utkast til semesteroppgaven, minst 2-3 sider (à 2300 tegn). Du leverer utkastet i Canvas.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Den obligatoriske aktiviteten er knyttet til eksamen og er derfor kun gyldig det aktuelle semesteret.

Eksamen

Semesteroppgave (på 10 sider à 2300 tegn), inkludert fotnoter og litteraturliste. Tema for oppgaven velges i samråd med faglærer.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. Det obligatoriske utkastet til semesteroppgaven danner grunnlag for denne veiledningen. Utkastet må tilfredsstille visse minimumskrav for å bli godkjent. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Sensorveiledning høst 2018

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2018

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Høst 2018

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Engelsk