Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er basert på lesing av kilder både på klassisk og moderne japansk språk og er sentrert om en metodisk tilnærming til studiet av japansk historie og/eller idéhistorie. Emnet legges opp omkring et bestemt tema og involverer lesning av originaltekster, sekundærlitteratur på japansk og andre språk, samt diskusjoner om metodisk bruk av disse kilder. Temaet vil bli valgt i samråd med studentene.

Hva lærer du?

Studenten vil opparbeide seg japansk språkkompetanse på høyt nivå, samt generell kompetanse til å lese og benytte japanske primærkilder i studiet av japansk historie/idéhistorie. Studenten vil også få trening i kritisk bruk av relevant sekundærlitteratur både på japansk og på andre språk, samt i bruk av referanselitteratur. I tillegg vil valg av tema gjøre studenten særlig godt kjent med noen aspekter av japansk historie/idéhistorie. Studenten vil videre lære å utarbeide annoterte oversettelser av japanske tekster og/eller sammendrag av argumentasjonen i akademiske tekster.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se opptakskravene til studieretningen Modern Japan på masterprogrammet i Asiatiske og afrikanske studier

JAP4110 – Classical Japanese I

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på grunnleggende innsikt i Japans historie og idéhistorie tilsvarende JAP1503 - Japans historie og JAP2502 - Religion i Japan, samt kompetanse i japansk språk tilsvarende JAP2110 - Japansk 3+4

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen er organisert som en kombinasjon av forelesninger, seminarer og tekstlesning (3 timer i uken) over en periode på 10 uker. Emnet krever aktiv deltakelse og innlevering av obligatoriske oppgaver.

Godkjente obligatoriske oppgaver utgjør en del av eksamensformen og er derfor gyldige KUN i ett semester.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Eksamen

Vurderingsformen er en mappe som omfatter to deler: Den første delen består av mindre oppgaver som leveres inn underveis. Oppgavene kan være oversettelser, sammendrag eller bibliografier. Den andre delen er et essay på ca. 6-8 sider om et emne som velges i samråd med faglærer. Den første delen utgjør en tredel av karakteren, den andre to tredeler. Både første og andre del må være bestått for at emnet som helhet skal vurderes som bestått.

Essayet skal leveres i Fronter innen en gitt frist sammen med skjema for Obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Eksamen

Emnet ble gitt siste gang våren 2012.

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk.