Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kinesisk 1 er et første møte med det språk i verden som har flest morsmålstalere, moderne mandarin. Dette er hovedspråket i Kina, Taiwan og mange andre etnisk kinesiske samfunn (men ikke f. eks. i Hongkong, der hovedspråket er kantonesisk). Hovedvekten ligger på praktisk beherskelse av språket, både skriftlig og muntlig, samt transkripsjon (gjengivelse av kinesisk uttale med latinske bokstaver). Emnet omfatter også i noen grad teoretisk kunnskap om grammatikk, lydlære, tegnlære, dialektforhold og språkhistorie. Kinesiske tegn undervises i sin forenklede form (som er standard i bl.a. Kina og Singapore), ikke i sin tradisjonelle form (som er standard i bl.a. Hongkong og Taiwan).

Hva lærer du?

Emnet tar særlig sikte på å lære studenten god uttale og grundig beherskelse av transkripsjonssystemet Hanyu pinyin. Videre lærer studenten omkring 500 kinesiske tegn, omtrent like mange ord og uttrykk, samt de vanligste setningsmønstrene. Emnet gir dessuten en innføring i kinesisk språkkunnskap, samt passiv beherskelse av transkripsjonssystemet Wade-Giles.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er begrenset opptak til KIN1110 - Kinesisk 1. Programstudenter som følger anbefalte studieløp der emnet inngår som obligatorisk i emnegruppen, vil bli prioritert. Dette emnet tar ikke opp enkeltemnestudenter.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende ferdigheter i norsk grammatisk analyse.
Gode engelskkunnskaper (muntlig og skriftlig).

Introduksjonskurs i grunnleggende norsk grammatikk:

For å få best mulig utbytte av undervisningen og øke sjansen for å bestå eksamen i emnet, anbefaler vi sterkt at studentene benytter seg av vårt tilbud om et introduksjonskurs i grunnleggende norsk grammatikk (2 dobbelttimer) i begynnelsen av semesteret. Det vil samtidig bli lagt ut en prøve i Fronter, som lar deg teste at du kan de grammatiske begrepene du har lært i ungdomsskolen og den videregående skolen. Du kan ta denne prøven så mange ganger du vil.

Informasjon rundt den praktiske gjennomføringen av introduksjonskurset og grammatikkprøven blir lagt ut på den aktuelle semestersiden senest ved semesterstart.

Undervisning

Kinesiskstudiet krever jevn og god studieinnsats. God uttale kommer først som følge av lang tids iherdig øvelse. Grammatikken er ikke komplisert (blant annet finnes ikke bøyning), men svært ulik vår egen. Tegnene er fascinerende, men læring av tegn og ordforråd forutsetter mye pugging.

Undervisningen blir gitt i form av felles forelesninger og gruppeundervisning, tilsammen 6 dobbelttimer i uken over en periode på 12 uker.

Den praktiske språkundervisningen går over til sammen 12 uker, vanligvis avbrutt av to ukers selvstudium i første halvdel av oktober. Hver uke med praktisk språkundervisning omfatter:

  • innføring i nye mønstre, ordforråd og kulturelle særtrekk
  • øvelse i gruppe (inkl. dialoger, rollespill)
  • repetisjon (inkl. quiz)

Obligatoriske hjemmeoppgaver omfatter oppgaver fra arbeidsbok og øvelser i å skrive kinesiske tegn. Transkripsjonssystemet Hanyu pinyin gjennomgås også i den praktiske språkundervisningen.

Den teoretiske språkundervisningen går over til sammen 10 uker. Den omfatter innføring i temaer knyttet til kinesisk språk, f.eks. skrift, språkhistorie og dialekter, typologi og universalier, språkkontakt og språkslektskap, grammatikk og uttale. Dessuten gjennomgås transkripsjonssystemet Wade Giles.

Aktiv deltagelse i minst 80 prosent av den praktiske undervisningen og minst 80 prosent av den teoretiske undervisningen er obligatorisk. I tillegg må studenten bestå minst 80 prosent av hver av de følgende typer oppgaver:

  • dialoger
  • rollespill
  • quiz
  • oppgaver fra arbeidsbok
  • tegnøvelser

Emnet inkluderer i tillegg en obligatorisk midtveisprøve. Denne består av to deler. Del 1 tester aktiv beherskelse av transkripsjonssystemet Hanyu pinyin basert på diktat av 20 kinesiske ord som skal transkriberes. Del 2 tester språkbeherskelse basert på de leksjoner som er gjennomgått i første del av semesteret. For å få godkjent oppgaven, må man ha minst 80 prosent riktig svar på del 1 og 60 prosent riktig svar på del 2.

Godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet (dvs. oppmøte og aktiv deltakelse i undervisningen, oppgaver og midtveisprøven) er en forutsetning for at studenten skal få avlegge avsluttende eksamen i emnet.

Godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet er gyldig på permanent basis.

Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Studenter som ønsker å ta opp igjen eksamen, og som tidligere har tilfredsstilt kravet til obligatorisk oppmøte i undervisningen, behøver ikke å følge undervisningen på nytt.

Eksamen

For å kunne avlegge avsluttende eksamen i emnet, må du ha fått godkjent den obligatoriske undervisningsaktiviteten (se "Undervisning" over for mer informasjon).

Eksamen består av en 4 timers skriftlig skoleeksamen.

Prøven tester studentenes kunnskaper om kinesisk grammatikk, språklige strukturer og vokabular, samt teoretisk språkkunnskap. Den består av ulike praktiske deler, som oversettelse, flervalgsspørsmål, skriftlige dialogøvelser, i tillegg til en teoretisk del.
Studenten må bestå alle delene for å bestå eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Engelsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering høsten 2011

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet erstattes i det nye løpet på Kinesisk med Kina-studier fra og med høsten 2013.

Eksamen

Emnet erstattes i det nye løpet på Kinesisk med Kina-studier fra og med høsten 2013.

Undervisningsspråk

Engelsk og norsk.

The main language of instruction in the fall semester 2012 will be English.