Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kinesisk 2 gir en videregående innføring i moderne mandarin. Hovedvekten ligger på praktisk beherskelse av språket, både skriftlig (forenklede tegn) og muntlig. Dessuten gir emnet både teoretisk og praktisk gjennomgang av grunntrekkene i grammatikken.

Hva lærer du?

Etter dette emnet har studenten en oversikt over det moderne språkets grunnstruktur og grammatikk, har lært å lese og skrive omkring 1000 kinesiske tegn og er i stand til å føre enkle samtaler og lese enkle skjønnlitterære tekster og sakprosa. Emnet danner et godt grunnlag for videre studier i Kina med henblikk på å styrke muntlig og skriftlig språk.

Kinesisk er vanskelig, og studenter som skal bruke kinesisk-språklige kilder i sine videre studier, anbefales i tillegg å ta KIN2110 - Kinesisk 3+4, som blant annet omfatter et obligatorisk språkkurs i Kina på 5 måneder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

KIN1110 - Kinesisk 1

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av felles forelesninger og gruppeundervisning, tilsammen 6 dobbelttimer i uken over en periode på 14 uker.

Den praktiske språkundervisningen går over til sammen 14 uker, vanligvis avbrutt av to ukers selvstudium. Hver uke med praktisk språkundervisning omfatter:

  • innføring i nye mønstre, ordforråd og kulturelle særtrekk
  • øvelse i gruppe (inkl. dialoger, rollespill)
  • repetisjon (inkl. quiz)

Obligatoriske hjemmeoppgaver omfatter oppgaver fra arbeidsbok og øvelser i å skrive kinesiske tegn.

Den teoretiske språkundervisningen går over til sammen 6 uker og omfatter innføring i kinesisk setningsanalyse.

Aktiv deltagelse i minst 80 prosent av den praktiske undervisningen og minst 80 prosent av den teoretiske undervisningen er obligatorisk. I tillegg må studenten bestå minst 80 prosent av hver av de følgende typer oppgaver:

  • dialoger
  • rollespill
  • quiz
  • oppgaver fra arbeidsbok
  • tegnøvelser

Emnet inkluderer i tillegg en obligatorisk midtveisprøve.

Godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet (dvs. oppmøte og aktiv deltakelse i undervisningen, oppgaver og midtveisprøven) er en forutsetning for at studenten skal få avlegge avsluttende eksamen i emnet.

Godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet er gyldig på permanent basis.

Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Studenter som ønsker å ta opp igjen eksamen, og som tidligere har tilfredsstilt kravet til obligatorisk oppmøte i undervisningen, behøver ikke å følge undervisningen på nytt.

Eksamen

Skriftlig prøve:

4 timers skoleeksamen som tester ordforråd, praktisk og teoretisk grammatikk, oversettelse, lesing/forståelse, essayskriving m.m.

Eksamen består av 2 deler, del A og del B. Begge deler må bestås for at eksamen som helhet skal være bestått.

Muntlig prøve:

Prøven består av tre deler: ordforråd, samtale og foredrag. Tema for ordforråds- og samtaletest trekkes under muntlig, mens tema for foredrag oppgis på forhånd.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Bortsett fra de oppgaver som skal besvares på kinesisk, skrives eksamensbesvarelsen primært på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Skriftlig prøve teller 70 prosent, mens muntlig prøve teller 30 prosent. Både skriftlig og muntlig prøve må være bestått for at emnet som helhet skal være bestått.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering våren 2012

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet erstattes i det nye løpet på Kinesisk med Kina-studier fra og med våren 2014.

Eksamen

Emnet erstattes i det nye løpet på Kinesisk med Kina-studier fra og med våren 2014.

Undervisningsspråk

Engelsk og norsk.

The main language of instruction in the Spring semester 2013 is English.