Dette emnet er nedlagt

KIN2502 – Religion i Kinas moderne samfunn

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet utforsker det religiøse landskapet i dagens Kina. Hovedfokus er på religionenes plass i det moderne samfunnet, og forholdet mellom stat og religion. Flere spørsmål vil bli tatt opp, som for eksempel:

  • Hvordan religion kan praktiseres under kommunistpartiets kontroll.
  • Hvordan globalisering påvirker religionens rolle i det kinesiske samfunn.
  • Hvilken sammenheng der er mellom separatisme og Islam i Kina.

Hva lærer du?

  • Du får ny kunnskap om religion, samfunn og politikk i det moderne Kina gjennom å lese og diskutere forskningsbaserte tekster.
  • Du får trening i å skrive oppgave og lærer å finne fram til relevante kilder om tema som behandles i undervisningen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger og seminarer (12 dobbelttimer fordelt over 12 uker). Det er obligatorisk å møte til minst 80 prosent av undervisningen. Skriveprosessen tilknyttet semesteroppgaven har stor plass i undervisningsopplegget. I tillegg vil det tilbys en dobbelttime i slutten av semesteret i form av en kollokvie som gjennomgår og veileder studentene på oppgaveskriving. Påmelding i StudentWeb.

For å få avlegge eksamen i emnet, må du ha fått godkjent et førsteutkast til semesteroppgaven med bibliografi, samt ha fått godkjent en enkel skriftlig prøve. Førsteutkastet skal leveres i Fronter innen en gitt frist. Den skriftlige prøven gjennomføres i undervisningstiden

Godkjent førsteutkast er gyldig kun i ett semester. Godkjent skriftlig prøve er gyldig de to neste semestrene emnet blir gitt, som spesifisert i retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

For å kunne gå opp til eksamen må de to obligatoriske aktivitetene være godkjent (se "Undervisning" for mer informasjon).

Eksamen er en semesteroppgave på ca. 10 sider (2300 tegn per side, med mellomrom) + bibliografi. Tema for oppgaven blir avgjort i samråd med faglærer ved begynnelsen av semesteret.

Informasjon om oppgaveskriving og innlevering av oppgaver ved IKOS.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Ressurssider for kinesisk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2017

Eksamen

Vår 2017

Undervisningsspråk

Norsk