KULH1005 – Kulturell identitet

Kort om emnet

Trenger vi fortsatt felles identiteter? Hvordan brukes forestillinger om historisk og geografisk forankrede kulturer i samtidens identitetspolitiske debatter? Hva er det som preger vår individuelle opplevelse av tilhørighet i ulike felleskap? Dette emnet diskuterer kulturell identitet som noe som gjøres, som skapes i forhandlinger om verdier og som etableres i relasjoner til andre mennesker. Det gjøres ved å analysere ulike dimensjoner rundt den historiske utviklingen av individets plass innenfor kjønn, familie, klasser, arbeidsfellesskap, religiøse og nasjonale felleskap.

Hva lærer du?

Når du har tatt eksamen i emnet skal du:

  • være i stand til å se sammenhenger mellom historiske og nåtidige fenomener knyttet til kulturell identitet
  • ha kjennskap til ulike typer historiske kilder og utvikle evne til kritisk lesning
  • erfaring med å skriftlig formulere, avgrense og presentere en faglig problemstilling

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og seminarundervisning. Se nærmere beskrivelse i detaljert undervisningsplan som vi bli publisert før semesterstart.

Obligatorisk aktivitet

Midtveis i semesteret skal det leveres en obligatorisk kvalifiseringsoppgave i Canvas. Oppgaven og innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen i emnet.

Emnet vurderes med en 3-dagers hjemmeeksamen ved semesterslutt.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet går uregelmessig

Emnet undervises første gang våren 2020

Eksamen

Eksamen første gang våren 2020

Undervisningsspråk

Norsk