KULH2009 – Folklore: samling og kuratering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Historien skrives av oss. I dette emnet blir du kjent med folklore og folkloristikkens fortid og nåtid ved å praktisere kulturhistorisk kunnskapsformidling. Sammen med andre studenter vil du på dette emnet selv ta i bruk ulike typer folkloristisk kildemateriale og utforske forskjellige måter å presentere fortiden på, fysisk eller digitalt: i en monters tredimensjonale arrangement av originalgjenstander, gjennom bilders rekkefølge, teksters struktur eller den narrative stemme på film. 

Prosjektmaterialet kommer fra Norsk Folkeminnesamling – Institutt for kulturstudier sitt eget kulturhistoriske arkiv med 100 års historie og med et kildemateriale som spenner over nesten tusen år. Arkivet er fylt med mangfoldige fortellinger om:

  • hverdagsliv, høytid, krig og katastrofer
  • lokal- og verdenspolitikk
  • drømmer om huldreland og frykten for trolldom
  • galskap, helse, kjærlighet

I undervisningen får du eksklusiv tilgang til ukjente kilder for å skrive kulturhistorie.
Typen kildemateriale og hvilken presentasjonsform som er i fokus, vil variere mellom hver gang emnet tilbys.

OBS: emnet gjennomføres også høsten 2021, da som internasjonalt seminar, finansiert av NORDPLUS. Sammen med studenter og undervisere fra Universitetene i Tartu og Turku kommer vi til å gjennomføre en studietur til Gudbrandsdalen for å utforske regionens skjulte historie og kulturarv. 

Tema vår 2021: P. C. Asbjørnsen og naturhistorien - digital kunnskapsformidling 

Peter Christen Asbjørnsen er kanskje først og fremst kjent som eventyrsamler- og formidler. Mindre kjent idag, er at Asbjørnsens interesser også strakte seg over en rekke emner - som for eksempel zoologi og marinbiologi - innenfor et større naturhistorisk kunnskapsprosjekt.

I Norsk Folkeminnesamling finnes ikke bare arkivmaterialet etter hans arbeid med folkeminner – her finnes også et rikt materiale knyttet til naturstudier. Asbjørnsens naturhistoriske arbeider har hittil har fått lite oppmerksomhet, men våren 2021 er det dette spennende temaet og materialet du skal få dukke ned i og formidle til et større publikum.

I løpet av kurset skal du få innsikt i både Asbjørnsen, naturhistorie på 1800-tallet, og ulike måter å presentere et kulturhistorisk materiale digitalt på. Sammen med medstudenter skal du utforme en digital presentasjon av et utvalgt materiale, hvor både tekst, bilder, film, musikk og tale kan inngå.

Våren 2021 samarbeider vi med Museum for Universitetshistorie (MUV), som har som mål å formidle, dokumentere, bevare og forske på universitets- og vitenskapshistorie ved Universitetet i Oslo. De ferdige presentasjonene skal publiseres på MUVs nettsider.

Hva lærer du?

Studenter som har fulgt emnet og avlagt eksamen skal være i stand til å:

  • demonstrere kritisk bruk av arkivkilder
  • formidle fagkunnskap gjennom ulike medier som tekst, film eller utstillingsmontre
  • gjennomføre prosjekter i grupper
  • kuratere utstilling og arrangement i samarbeid med bibliotek

Emnet er lagt opp slik at du vil få praktisk trening i kildearbeid og i prosjektarbeid med både muntlig, skriftlig og visuell historieformidling som læringsmål. Prosjektarbeidet er relevant i mange yrkesfelt hvor bearbeiding og systematisering av historiske kilder og en analytisk klar presentasjonsform står sentralt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Våren 2021: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19.
Det fremkommer av detaljert timeplan på semestersiden hvilke undervisningsaktiviteter som eventuelt tilbys digitalt. 

Studentene vil under veiledning kontekstualisere folkloristisk kildemateriale og bruke ulike metodologiske tilnærminger og teoretiske perspektiver for å fortelle og gjenfortelle dem. Forelesningene lærer deg om folkloristiske kilder og kulturen de dokumenterer, folkloristikken og Norsk Folkeminnesamlings historie. Emnet gir også en innføring i varierte formidlingsformer av kulturhistorisk kunnskap. Med utgangspunkt i tilrettelagt kildemateriale som sagn og svartebøker, etnografiske beskrivelser, viser, eventyr, kunst og historiske aviser, lærer du å anvende og utvikle dine kulturhistoriske ferdigheter og kunnskaper.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en drøfting av gruppearbeidet frem mot utstillingsproduksjon og en evaluering av det ferdige resultatet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet undervises første gang våren 2021

Eksamen

Eksamen første gang våren 2021

Undervisningsspråk

Norsk