KULH2080 – Materiell kultur i en globalisert verden

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studiet av materiell kultur beskjeftiger seg med menneskets fysiske og sansbare verden. Dette emnet presenterer kulturhistoriske perspektiver på det tverrfaglige forskningsfeltet gjennom analyser av forholdet mellom mennesker og ting, av gjenstandene og de kulturelle sammenhengene de inngår i.
Emnet er relevant for hele kulturfeltet og alle typer kulturinstitusjoner (museer, forvaltning, arkiv, skoleverk, turisme, reiseliv), i både offentlig og privat sektor, samt på alle tre offentlige forvaltningsnivåer (stat/fylke/kommune) og internasjonalt (bl.a. UNESCO).

Hva lærer du?

Har du fulgt undervisningen og lest pensum, forventes du å ha

• Grunnleggende kunnskaper om betydningen av materiell kultur i et globalt perspektiv
• Innsikt i et tverrfaglig forskningsfelt og evne til å redegjøre for faghistoriske linjer og ulike aktuelle teoretiske problemstillinger
• Erfaring i å verbalisere og presentere en faglig problemstilling

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Studenten bør ha avlagt eksamen i emnet KULH1001 - Vest-Europas kulturhistorie 1500 til i dag – tematisk overblikk
Emnet krever norsk- og engelskkunnskaper.

Overlappende emner

Emnet overlapper med KULH2020 Materiell kultur Studenter som har avlagt eksamen i dette emnet vil få 10 studiepoengs uttelling for emnet KULH2080.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger (12 dblt.) og seminarer (3 dblt.). Oppmøte på første forelesning er obligatorisk.
Den seminarbaserte undervisningen forutsetter aktiv deltagelse av studentene. Underveis i semesteret skal alle studenter reflektere over en gitt faglig problemstilling i form av en kvalifiseringsoppgave. Kvalifiseringsoppgaven er en muntlig presentasjon (ca 15-20 min.) som studentene må få godkjent for å gå opp til eksamen. Dette arbeidet gjennomføres i grupper à 4-5 studenter. En skriftlig versjon av oppgaven legges i Fronter i etterkant av den muntlige fremføringen.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Emnet vurderes med en hjemmeeksamen ved slutten av semesteret. Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven. Oppgaven skal være på ca. 8 sider (2300 tegn per side, 12 pkt, halvannen linjeavstand).
Sammen med hjemmeoppgaven skal studenten levere Obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Underveisevaluering KULH2080

Periodisk evaluering høst 08

Periodisk evaluering høst 09

Annet

Emnet inngår i 80-gruppene i kulturhistorie, 80KULTH og 80KULH2 , samt 40KULH1

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Emnet gikk siste gang høst 2014. vil bli erstattet av KULH2081  

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk