Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

40-gruppe – Kulturhistorie (40KULH1)

Om emnegruppen

Kulturhistorien studerer menneskers handlinger og tanker i fortid og nåtid. Hvordan er sykdom blitt forklart? Hvorfor trodde folk på hekser og trolldom? Hvordan forholder vi oss til naturen og det naturlige? Hva betyr tingene vi omgir oss med for hvordan vi lever?
Faget er opptatt av forbindelsen mellom den materielle kulturen og menneskers fortolkning av virkeligheten. Den historiske dimensjonen i faget dreier seg om hvordan gjenstander, handlinger og fortellinger gjentas, kopieres, varieres og endres over tid og på ulike steder. Den kulturelle dimensjonen kommer til uttrykk i hvordan for eksempel språk, symboler og vurderinger preger menneskers handlinger og holdninger. Tradisjon, endring, innovasjon og spredning er kulturelle og historiske prosesser som studeres i faget. Sentrale begrepspar er folk og elite, kunnskap og praksis, muntlighet og skriftlighet, natur og kultur. Faget arbeider i hovedsak med vestlig kultur i periodene fra ca 1500 til i dag.

40-gruppen i kulturhistorie består av to obligatoriske 10-sp-emner som bygger på hverandre. I tillegg velger studenten 20sp tematiske emner fra listen nedenfor.
Gjennom studiet skal studenten tilegne seg en oversikt over sentrale kulturhistoriske problemstillinger og kunnskap om fagets forskningsperspektiver. De valgfrie emnene gir mulighet til å lære mer om bestemte tema som for eksempel fortelling, materiell kultur, byggeskikk eller forholdet mellom mennesker og dyr.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

20 studiepoeng velges blant følgende emner:

Nedlagte emner:
KULH1010
KULH1020
KULH1040
KULH1060 – Folkemedisin og svartebøker 1500-2000 (nedlagt)
KULH2030
KULH2070 – Fortelling og kultur (nedlagt)
KULH2080 – Materiell kultur i en globalisert verden (nedlagt)

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet