Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi har alle identiteter. Vi lager oss noen, andre arver vi, noen tror vi at vi var født med. Noen identiteter påvirker oss positivt, andre arbeider mot oss. Dette emnet utforsker identitetsbegrepet i et komparativt og tverrfaglig perspektiv.

Med utgangspunkt i teorier fra antropologi, litteraturstudier, begrepshistorie, politisk teori og religionshistorie vil vi undersøke hvordan samfunn og grupper har definert sine identiteter ved hjelp av kulturelle, økonomiske og politiske konstruksjoner. Gjennom å lese kritiske tilnærminger til studiet av identitet, særlig innenfor postkolonialisme, feminisme og studier av sosial klasse, vil vi oppnå en bedre forståelse av:

  • nasjonal identitet – idet vi tar Norge som case og sammenligner det med andre steder i verden, undersøker og historiserer nasjonsbegrepet som identitetsmarkør
  • religiøs identitet – idet vi spør om vi virkelig vet hva det å være jøde, hindu, eller sekulær innebærer, til tross for eller kanskje nettopp fordi at religion er en av de eldste identitetsmarkørene vi har
  • kjønnsidentitet – idet vi spør om det er mulig å peke på noe slikt som en stabil kjønnsidentitet, utover rent biologiske forskjeller, og videre på hvilke måter vår oppfatning av mannlige og kvinnelige identiteter har påvirket hvordan vi konstruerer våre nasjonale, religiøse og sosiale identiteter

Emnet fokuserer på noen av de kanoniske tekstene innenfor kulturhistorien som har formet hvordan vi tenker omkring identitet i dag. Vi vil gå dypere inn i historiske prosesser, debatter og konflikter som har gjort identitet til et av de mest brennende spørsmålene i dagens verden.

Hva lærer du?

Første mål med emnet er at du skal kunne gi et informert svar på noen av de problemstillingene vi har listet opp ovenfor. Dette oppnår du gjennom å bli kjent med retningsgivende forskning omkring identitet fra en rekke forskjellige disipliner.  

Andre mål med emnet er at du skal produsere et stykke kulturhistorisk forskning som du kan være stolt av – et som stiller et originalt, presist spørsmål knyttet til identitet, og som gir et tydelig og selvrefleksivt svar.

Videre vil du:

  • få en forståelse av et utvalg sentrale begreper som brukes til å definere identitet
  • undersøke styrkene og svakhetene i forskjellige metodologier som brukes til å klargjøre kompliserte og abstrakte ideer
  • utvikle ekspertise innenfor et bestemt interesseområde knyttet til identitet som du utvikler i en skriftlig vitenskapelig presentasjon

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter gode kunnskaper i engelsk.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer (totalt 10 dblt, se detaljert undervisningsplan) . Det forutsettes at studentene deltar aktivt i undervisningen. Det er obligatorisk å holde et seminarinnlegg i løpet av semesteret.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

En semesteroppgave. Oppgaven skal ha et omfang på 8-10 sider (ca 2300 tegn per side). Det obligatoriske seminarinnlegget må være godkjent.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2014

Emnet har uregelmessig frekvens

Eksamen

Høst 2014

Undervisningsspråk

Norsk