Dette emnet er nedlagt

MØNA1504 – Kultur og samfunn i Midtøsten og Nord-Afrika

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i sentrale temaer knyttet til samfunn og kultur i MØNA-området. Temaene inkluderer islam og kultur; slektskap; kvinners rolle; ære; klan, etnisitet og nasjon; og ”politikk nedenfra” - former for makt og motstand.

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg kunnskap om MØNA-områdets kulturgeografi, - om etnografisk mangfold og kulturelle særtrekk ved regionen. Videre lærer studentene om sentrale forskningstemaer innenfor antropologien om Midtøsten.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan kun melde seg til emnet fra 19. august, dersom det er ledig kapasitet. Vi tar opp maksimum 100 studenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever generell studiekompetanse og gode leseferdigheter i engelsk.

Anbefalte forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappes av gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner, mellomfag og storfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen og å gi tilbakemelding på faglig fremgang. Det tilbys 20 timer undervisning på emnet.

Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan ved semesterstart.

Se Felles retningslinjer for obligatorisk aktivitet ved HF

Eksamen

Mappe: NB! Nytt innhold fra og med høst 2008

Mappen består av en flervalgsprøve og to ulike mindre besvarelser som studentene arbeider med i løpet av semesteret.

En av oppgavene vil studentene kunne få tilbakemelding på i Fronter fra faglærer i løpet av semesteret. Oppgavene vil også bli gjennomgått i seminargrupper. Til sammen skal innleveringene utgjøre ca 8 – 10 sider (2300 tegn per side, uten mellomrom, unntatt forside og referanseliste. Man skal bruke skriftstørrelse 12, Times New Roman, og linjeavstand 1,5). Studentene leverer endelig inn de to besvarelsene ved slutten av semesteret til angitt tidspunkt.

I løpet av semesteret vil også en flervalgstest bli avholdt. Også denne vil bli vurdert ut fra gradert bokstavkarakterskala fra A til F. Denne prøven vil telle 1/3 av samlet karakter.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

MØNA1504 Periodisk evaluering H08

Annet

Emnet inngår i Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretning Midtøsten og Nord-Afrika og som enkeltemne i andre programmer med språk-, kultur- og samfunnsstudier.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2008

Tilbys siste gang høst 2008.

Eksamen

Høst 2008

Emnet tilbys for siste gang høst 2008 på dette nivået, siden 40-gruppen i MØNA (40OMR-MØNA) legges betydelig om fra og med våren 2009.

Undervisningsspråk

Norsk