MUSKUL4100 – Kritiske kulturarvstudier: Teori og historie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir et overblikk over feltet kritiske kulturarvsstudier ("critical heritage studies") og spørsmålene det løfter fram. Hva er kulturarv? Hvordan skal vi forvalte kulturarven, på hvilket grunnlag, for hvem? Hvem avgjør hva som er kulturarv? Hvem ekskluderes og hvem inkluderes? Er kulturarv alltid et gode? Emnet belyser sentrale teorier, tilnærminger og problemstillinger innenfor feltet kulturarv. Gjennom case studies, seminarer, prosjektarbeid og forelesninger lærer du å analysere, forstå og reflektere over dine egne og andres holdninger til fortiden og kulturarv.

Hva lærer du?

Ved å følge emnet lærer du:

  • å forstå sentrale teoretiske og historiske perspektiver på kulturarv, og benytte disse for å analysere konkrete situasjoner
  • å presentere og diskutere akademiske tekster om kulturarv
  • å reflektere kritisk over kulturarv og kulturarvspolitikk
  • å skrive akademisk og kritisk om kulturarv
  • å forstå ditt eget forhold til kulturarv og fortiden

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterprogrammet Museologi og kulturarvsstudier.

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning foregår på norsk, men gode engelskkunnskaper er nødvendige for å følge gjesteforelesninger og pensum.

Undervisning

Undervisning foregår gjennom semesteret og blir gitt i form av seminarer, gjesteforelesninger, gruppearbeid og forskjellige praktiske øvelser knyttet til semesteroppgaven.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave.

Oppgaven skal være på circa 10 sider (2300 tegn per side, uten mellomrom).

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk