MUSKUL4200 – Kritiske museumsstudier: Teori og historie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil gi en innføring i museumsteori og -historie med utgangspunkt i norsk og internasjonal museumsforskning. Det vil gi studentene mulighet til en kritisk forståelse av dagens museumspraksiser. Emnet vil omfatte museene som utstillingsarenaer, som samlinger, som møtesteder, som arkitektur, som politiske institusjoner, som kunnskapsprodusenter og som kollektiv hukommelse. Eksempler hentes fra utviklingen til en lang rekke institusjoner – kunst- og kulturhistoriske museer så vel som naturhistoriske museer og vitensentra. Emnet skal utforske museene med et tverrfaglig blikk, og henter ressurser fra flere samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag, men først og fremst er dette en innføring i det museologiske fagfeltet.

Hva lærer du?

Ved emnets slutt skal du:

  • ha kunnskap om museenes historiske utvikling, nasjonalt og globalt.
  • kjenne museumsbegrepets ulike betydninger og bruksmåter.
  • kunne anvende den akademiske kunnskapen til kritisk analyse av samtidige museer.
  • ha god kjennskap til museologiske problemstillinger og ulike fagtradisjoner med betydning for museologien.
  • kjenne arbeidsmåter og teoretiske posisjoner innen museologien som gir grunnlag for arbeid med masteroppgaven.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer. Det forutsetter aktiv deltakelse, som framlegging av artikler, deltakelse i diskusjoner og gruppeaktiviteter. Det forutsettes at studentene driver aktivt selvstudium av tekster parallelt med undervisningen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave.

Emnet blir vurdert med en semesteroppgave på maks 10 sider.

Oppgaven vil bli diskutert i fellesskap gjennom semesteret.

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk