REL4002 – Feltarbeid i religionsvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet bygger på REL4000 – Introduksjon til masteroppgaven i religionsvitenskap - prosjektbeskrivelsen. I dette emnet vil du få kjennskap til de viktigste kvalitative metodene: Intervju og deltakende observasjon. Kvalitative metoder vil bli kritisk vurdert og muligheter og begrensninger diskutert.

Med bakgrunn i forskningsspørsmål og tematikk skissert i prosjektbeskrivelsen skal du identifisere ulike typer data eller primærkilder som vil danne grunnlaget for masteroppgaven. I løpet av emnet skal du lage en plan for hvordan relevante data skal samles inn ved å utarbeide en intervjuguide, og planlegge hvordan deltakende observasjon og eventuelt innsamling av ulike litterære kilder skal utføres.

Du skal bestemme tid og sted for feltarbeidet og lage avtaler med aktuelle informanter og organisasjoner. I løpet av emnet skal du utføre et prøvefeltarbeid og starte datainnsamlingen. Senere skal du systematisere innsamlet data og gjøre en kritisk vurdering av data og forskningsprosessen.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet skal du

 • Ha inngående kunnskap om kvalitative forskningsmetoder og deres muligheter og begrensninger
 • Kunne utarbeide en kvalitativ studie som identifiserer adekvate metoder for ditt masterprosjekt
 • Kunne planlegge et prosjekt og innsamling av datamateriale, og vurdere hvordan ulike metoder genererer ulike typer data
 • Kunne lage en intervjuguide
 • Ha praktisk erfaring med gjennomføring av et selvstendig prøvefeltarbeid og å systematisere data
 • Kunne reflektere over metodiske redskaper for innsamling og analyse av ulike type data
 • Ha trening i å omarbeide feltarbeidsmateriale til data
 • Kunne analysere kvalitative data og vurdere deres betydning sett i sammenheng med teoretiske generaliseringer
 • Ha erfaringsbasert kunnskap om forskningsprosessen
 • Kunne reflektere over etiske dilemmaer knyttet til kvalitativ forskning

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

REL4000 – Introduksjon til masteroppgaven i religionsvitenskap - prosjektbeskrivelsen eller et lignende prosjektskisseemne.

Undervisning

Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger og seminarer. Detaljert timeplan finner du på semestersiden.

I løpet av semesteret skal du planlegge og utføre et feltarbeid.

Obligatorisk aktivitet

 • Innlevering av faglig begrunnet intervjuguide

Informasjon om lengdekrav og andre formelle krav til innleveringen vil bli gitt i Canvas og/eller i undervisningen. Du er selv ansvarlig for å  sette seg inn i krav og frister

Innlevering av faglig begrunnet intervjuguide er bare gyldig i ett semester.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Eksamen

Semesteroppgave på 8 - 10 sider (systematisert gjennomgang og analyse av innsamlet data). Detaljert informasjon blir gitt i undervisningen.

 

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledning.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk