Dette emnet er nedlagt

REL4220 – Kristendom utenfor kirken. Populærkultur, hverdagsliv og folkelig religiøsitet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvordan formes kristendommen i møte med populærkulturen, hverdagen og folk flest? Hvordan er kristendom i sine ytterkanter?

I dette emnet ser vi på samspillet mellom kristendommen og dens kulturelle kontekst med spesiell vekt på hvordan dette forholder seg til ulike teoretiske perspektiver. Som alle andre religioner, er heller ikke kristendommen begrenset til hva som skjer innenfor rammene av de religiøse institusjonene.

Dette emnet gir en religionshistorisk innføring i noen av måtene kristendommen opptrer på utenfor tradisjonelle religiøse rammer.

Populærkultur, hverdagsliv og folkelig religiøsitet er blant de viktigste arenaene hvor kristne forestillinger og verdier blir formidlet. Forholdet mellom kristendom og populærkultur og folkelig religiøsitet har alltid vært viktig, blant annet ved hvordan det handler om religion utenfor kontroll av tradisjonelle religiøse autoriteter.

Men hva skjer med kristendommen når den fungerer mer uavhengig av religiøse autoriteter? Hvordan blir kristendommen formidlet og forstått gjennom populærkulturelle uttrykk som film, musikk og fornøyelsesparker? Hvordan former folkelig religiøsitet troen? I hvilken grad henger kristne forestillinger, myter, symboler og moral igjen i sekulariserte strukturer?

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet skal du kunne:

  • Vise inngående kritisk forståelse av hvordan kristendom kan fungere utenfor rammene av institusjonell religion
  • Drøfte forholdet mellom religion og populærkultur, hverdagsliv og folkelig religiøsitet historisk og i dag
  • Drøfte  ulike teoretiske perspektiver for hvordan kristendom og populærkultur interagerer og påvirker hverandre
  • Drøfte ulike teoretiske perspektiver for hvordan kristne perspektiver uttrykkes i hverdagsliv og folkelig religiøsitet
  • Utføre  kritisk og teoretisk analyse av hvordan kristne forestillinger og myter fungerer i sammenheng med ulike deler av kulturen med spesiell vekt på hvordan dette forholder seg til ulike teoretiske perspektiver

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

REL4001 – Religionsvitenskapelig teori og metode eller lignende teoretiske emner fra andre humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fag.

Emnet krever gode leseferdigheter i engelsk og norsk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot REL3210 – Kristendom utenfor kirken. Populærkultur, hverdagsliv og folkelig religiøsitet (nedlagt)

Du må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med andre studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger og seminarer og obligatorisk individuell veiledning. Detaljert timeplan blir publisert på semestersiden ved semesterstart.

Aktiviteter i undervisningen består av oppgaveløsning individuelt og i gruppe, muntlig presentasjon og diskusjon av fagstoff, samt konstruktiv kritikk av medstudenters skriftlige arbeider.

Obligatorisk aktivitet

  • Innlevering av utkast til semesteroppgaven i Fronter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan
  • Oppmøte til minst seks av åtte seminarer
  • Muntlig presentasjon av teoretiske perspektiver ved pensumtekst og leding av diskusjon på til sammen tyve minutter
  • Deltagelse på veiledning av utkast til semesteroppgaven

I henhold til HFs retningslinjer må all obligatorisk aktivitet være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Ved frafall på grunn av sykdom må du kontakte studiekonsulenten samme dag og levere dokumentasjon på gyldig fravær innen tre virkedager.

Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått godkjent obligatorisk aktivitet.

Se IKOS egen ressursside for oppgaveskrivning.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave på 8 - 10 sider (mellom 18.000 og 25.000 tegn). Oppgavelyden gjøres kjent av faglærer ved semesterstart.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Felles undervisning med REL3210

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk