Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvordan får man et samfunn med svimlende religiøst mangfold til å henge sammen? Hva bør statens rolle være vis-à-vis religionene? Og hvilke implikasjoner gir statens valg, ikke bare for religiøse relasjoner, men også for kvinners rettigheter?

I mange hundre år har indiske makthavere grublet over slike spørsmål. I dag regjerer de verdens nest mest folkerike land som foruten fire verdensreligioner av lokalt opphav (hinduisme, buddhisme, sikhisme og jainisme) rommer verdens desidert største muslimske minoritet. Vil du forstå religiøs kompleksitet i et globalt perspektiv, kommer du vanskelig utenom India.

Med utgangs­punkt i indiske erfaringer retter emnet søkelys mot religiøs kompleksitet som statsadministrativ utfordring og levd realitet. Hovedfokus er på vår egen tid og nære historie, med lengre historiske tilbakeblikk der de trengs for å forstå samtidens utfordringer. Emnet er tverrfaglig med bidrag fra politisk filosofi, historie og sosialantropologi.

Emnets dypdykk i religiøs kompleksitet på indisk jord er ikke bare myntet på deg som vil lære om India. Det utgjør også et nyttig sammenlikningsgrunnlag for deg som er opptatt av vilkårene for religiøs sameksistens i vår egen del av verden. Ikke minst gir det innblikk i hvordan religiøs kompleksitet håndteres i en verdensdel der religiøst kompleksitet langt fra er et nytt fenomen, og der det er hinduisme snarere enn statstøttet kristendom som utgjør majoritetens religiøse bakgrunn.

Hva lærer du?

  • Bred grunnkunnskap om indisk religionspolitikk
  • Bred grunnkunnskap om sentrale politiske debatter om religiøse spørsmål i India
  • Grunnkunnskap om hovedmodeller for relasjonen mellom stat og religion
  • Kritisk holdning til allmenne presentasjoner om India, inkludert eksotiserende forvrengninger
  • Ferdighet i å formidle ovennevnte kunnskap skriftlig og muntlig

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet krever gode leseferdigheter i engelsk og skandinaviske språk.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen består av 14 dobbelttimer som strekker seg over mesteparten av høstsemestret.

Undervisningsformen vil veksle mellom forelesninger og seminarer. Vi gjør bruk av Canvas for innleveringer, og av og til viser vi film.

Undervisningen krever aktiv deltakelse og grundig arbeid med pensumlitteraturen.

Det betyr at du normalt leser pensumtekstene i forkant av forelesningene/seminarene.

Underveis i semesteret skal du levere en obligatorisk kvalifiseringsoppgave. En godkjent kvalifiseringsoppgave er gyldig kun i semesteret du tar emnet.

Kvalifiseringsoppgaven må være innlevert til gjeldende frister og godkjent av faglæreren for å kunne gå opp til eksamen. Les mer om obligatoriske aktiviteter i undervisningen på fakultetets nettsider.

Ved frafall på grunn av sykdom må du kontakte studiekonsulenten samme dag og levere dokumentasjon på gyldig fravær innen tre virkedager.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Eksamen

For å kunne avlegge avsluttende eksamen i emnet, må du ha fått godkjent de obligatoriske undervisningsaktivitetene.

4 timers skoleeksamen.

 

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger. 

 

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Underveisevaluering SAS1500 vår 2008

Periodisk evaluering SAS1500

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Det gis undervisning i emnet siste gang høsten 20. Det vil kun bli tilbud om undervisning på emnet H20 dersom det er programstudenter som trenger å ta emnet.

Eksamen

Hver høst

Det er mulig å ta eksamen i emnet tom høsten 21

Undervisningsspråk

Norsk