ILN4900 – Prosjektsemester for lingvistiske og nordiske studier

Kort om emnet

Prosjektsemester for lingvistiske og nordiske studier (30 stp.) inngår som 3. semester i en 2-årig mastergrad på de fleste studieretninger innenfor masterprogrammene i Nordiske studierViking and Medieval Studies, Lingvistikk, Multilingualism og Ibsen Studies.

I prosjektsemesteret vil du som masterstudent være tilknyttet en arbeidsplass som er relevant for din studieretning. Aktuelle arbeidsplasser er for eksempel en instiutsjon, en bedrift eller en frivillig organisasjon i Norge eller Norden med virksomhet som er knyttet til disse fagområdene.

Emnet skal gi deg arbeidslivserfaring innenfor ditt fagfelt. Underveis i prosjektsemesteret skal du også skrive en fagrelevant prosjektoppgave knyttet til arbeidsstedets virksomhet og behov.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studenten:

  • kunne arbeide selvstendig med en prosjektoppgave hvor oppdragsgiver, student og veileder sammen utarbeider tematikken
  • kunne arbeide i team på en arbeidsplass som er relevant for ditt fagområde
  • kunne planlegge, gjennomføre og rapportere et reelt prosjekt
  • ha økt bevissthet om din kompetanse, særlig når det gjelder koblingen mellom teori og praksis
  • kunne vurdere tilbakemeldinger og innspill fra arbeidsgiver og fagmiljø, og kunne konkludere på grunnlag av disse
  • ha et godt erfaringsgrunnlag for å arbeide med masteroppgaven

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Det er bare studenter som er tatt opp på masterprogrammet i Nordiske studierViking and Medieval Studies, Lingvistikk, Multilingualism og Ibsen Studies som kan søke opptak til emnet.

 

60 studiepoeng av mastergraden må være bestått før praksisperioden.

 

Instituttet vil kunne bidra med forslag til oppdragsgivere, men studenten må selv ta nødvendig kontakt med og skaffe seg praksisplass.

 

Videre må studenten søke programmet om godkjenning av praksisplassen, ved å kontakte studiekonsulenten for emnet.

 

For studenter som vil reise til en utenriksstasjon gjennom HF's avtale med UD:

Søknadsfrist 1. oktober for praksis i vårsemesteret og 1. mars for praksis i høstsemesteret. Studenten må fylle ut et eget søknadsskjema og skrive en engelsk søknad på ca. én maskinskrevet side. CV og karakterutskrift legges ved. Søknaden sendes til studiekonsulenten for NOR4900 ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier som videreformidler. Studenter som får tilbud om praksisplass ved utenriksstasjoner/ambassader, får svar direkte av arbeidsgiver.

Fullstendig søknad sendes studiekonsulenten i .pdf-format.

For studenter som ikke skal ha praksis gjennom UD-avtalen:

ILN er behjelpelige med forslag til arbeidsgivere, men studenten må selv ta kontakt og vedlegge CV, søknad, informasjonsskriv og karakterutskrift.

Dersom arbeidsgiver godkjenner søknaden, må arbeidsgiver, ILN og studenten skrive under på en gjensidig praksisavtale som regulerer praksisoppholdet. Arbeidsplass må være avklart innen utgangen av vårsemesteret for utreise påfølgende høst og tilsvarende for utreise på våren.

Tips til en god søknad:

CV og søknad

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til emnet forutsetter at man har avlagt emner tilsvarende 60 studiepoeng innenfor de to første semestrene av masterprogrammene nevnt over.

Emnet er dessuten obligatorisk for videre opptak til masteroppgaveemnet på 30 studiepoeng innenfor aktuell studieretning.

Overlappende emner

30 studiepoeng overlapp mot NOR4900 – Nordisk prosjektsemester

Undervisning

Emnet har ikke ordinær undervisning.

Praksisoppholdet vil bestå av normal 5 dagers arbeidsuke gjennom semesteret, hvorav 3,5–4 dager settes av til regulære arbeidsoppgaver for oppdragsgiver, og resten av tiden brukes til arbeid med prosjektoppgaven.

Det er en forutsetning for inngåelse av en arbeidsavtale at arbeidsoppgavene som oppdragsgiver tildeler studenten er faglig relevante for studentens studieretning. Arbeidsgiver plikter å oppnevne en kontaktperson som skal følge opp studenten i løpet av praksisperioden.

Instituttet tildeler studenten en faglig veileder for prosjektoppgaven. Studentene vil få 7,5 times veiledning i løpet av praksisperioden. Veiledningen ivaretas av faglig ansatt ved ILN.

Eksamen

Eksamen utgjør en prosjektoppgave på 15–20 sider (à 2300 tegn uten mellomrom) som leveres i Inspera til fastsatt dato. Oppgaven skrives underveis i prosjektsemesteret.

Studenten, instituttet ved intern veileder og den eksterne oppdragsgiveren skal i fellesskap bestemme hva som skal være tema for oppgaven.

Universitetet har det faglige ansvaret for kvalitetssikringen av oppgavens tema og oppfølgingen underveis i prosjektsemesteret.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som ikke får bestått, får en ny mulighet til å levere prosjektoppgaven i bearbeidet form én måned etter sensur, forutsatt at oppgaven oppfyller de formelle kravene ved første innlevering. Ved sykdom kan utsatt innlevering avtales individuelt.

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Kursdimensjonering: Ingen begrensning utover en eventuell mangel på relevante arbeidsplasser som er villig til å ta i mot studenter.

Det er laget et informasjonsskriv som nærmere beskriver prosjektsemesterets omfang, og hva ILN-studenter kan bidra med inn i en arbeidsplass. Dette er smart å legge ved en søknad. Ta kontakt med studiekonsulent for å få dette. 

Hvor har studenter vært tidligere?

Eksempel på tidligere praksisplasser:

Nasjonalbiblioteket
Cappelen Damm
Unicef Norge
Norla - Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet
Den norske FN-delegasjonen I New York
NRK Drama
Musikk og ungdom (JM Norway)

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)