ISL1100 – Islandsk 1, innføring i moderne islandsk språk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennomgang av grunndraga i moderne islandsk grammatikk og fonetikk og lesing av relativt enkle tekster. Tema, ord og uttrykk er knytte til islandsk daglegliv.

Kva lærer du?

Studentane lærer å bøye mykje brukte substantiv, adjektiv, verb (hovudsakleg presens indikativ), samt pronomen og talord, og å lesa relativt enkle, korte tekster med akseptabel uttale, omsetja dei og analysera dei grammatisk.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikkje alt har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram eller søkje om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskapar

Anbefalte forkunnskapar

Det er ein føremon å ha teke EXFAC03-SPR – Examen facultatum, språkvitenskap eller EXFAC03-NORD – Examen facultatum nordiske studier.

Undervisning

Seminar og øvingar i tekstlesing, totalt 28 timar. Ei kvalifiseringsoppgåve skal vere godkjend av faglærar før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjende obligatorisk aktivitetar er gyldige dei to neste gongene emnet vert tilbydd.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikkje krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikkje har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er ei munnleg prøve som blir vurdert med gradert karakterskala av oppnemnd sensor.

Kjeldebruk og referansar

Ved oppgåveskriving pliktar du å gjere deg kjend med reglane for kjeldebruk og referansar. Ved brot på reglane kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Sjå eksempel på korleis du refererer riktig.

Hjelpemiddel

Ingen hjelpemiddel er tillatne.

Karakterskala

Emnet nyttar karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les meir om karakterskalaen.

Grunngjeving og klage

Tilgang til ny eller utsett eksamen

Trekk frå eksamen

Det er mogleg å ta eksamen i emnet inntil tre gonger. Dersom du trekkjer deg frå eksamen etter fristen eller under eksamen, brukar du eit eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpande evaluering av emnet, og med jamne mellomrom ber vi studentane delta i ei meir omfattande evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet er avlyst på ubestemt tid.

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisning på andre skandinaviske språk kan forekomme.