EXFAC03-NORD – Examen facultatum nordiske studier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet består av to deler:

Den språklige delen omhandler språkvitenskapelige emner som grammatikk, norsk som andrespråk og språkhistorie, og den tar opp sentrale aspekter av språklig kommunikasjon.

Den litterære delen gir en innføring til grunnlagsproblemer knyttet til litteraturbegrepet og sjangerinndelinger, til forståelse og tolkning av tekst og litteratur, og til problemstillinger som angår litteraturvitenskapen som vitenskapsfag.

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg kunnskap om utvalgte teoretiske og metodiske grunndrag i språkvitenskap, norsk som andrespråk, språkhistorie og språklig kommunikasjon. De tilegner seg kunnskap om litteratur og sjanger og om teoretiske og metodiske grunnlagsproblemer i det vitenskapelige studiet av litteratur.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Fullt overlapp med tidligere ex.fac eller ex.fac fra andre programmer.

Undervisning

Emnet har totalt 36 undervisningstimer som gis i form av forelesninger og seminarer gjennom hele semesteret. Se semestersiden for detaljert oversikt.

For å kunne gå opp til eksamen er det krav om minimum 75 % oppmøte, i tillegg blir det gitt en mindre, obligatorisk kvalifiseringsoppgave som må godkjennes av faglærer før eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en 4-timers skriftlig prøve etter at undervisningen er slutt.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk