EXFAC03-NORD – Examen facultatum nordiske studier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet består av en språklig del som tar opp grunnleggende problemstillinger knyttet til språkvitenskapelige emner som grammatikk, språklig variasjon og endring, og norsk som andrespråk. Den gir en innføring til analysemetoder innen språkvitenskapelige disipliner og gir en forståelse av hvordan man arbeider med språkvitenskapen som vitenskapsfag.

Emnet består også av en litterær del som tar opp grunnlagsproblemer knyttet til litteraturbegrepet og sjangerinndelinger, til forståelse og tolkning av tekst og litteratur, og til problemstillinger som angår litteraturvitenskapen som vitenskapsfag.

Dessuten tar emnet opp grunnlagsproblemer knyttet til filologibegrepet og norrøn filologi, og til språklig kommunikasjon.

Emnet legger særlig vekt på å knytte de ulike delene og fagdisiplinene til en humanioratradisjon.

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg kunnskap om utvalgte teoretiske og metodiske grunndrag i språkvitenskap, språklig endring og variasjon, norsk som andrespråk, og språklig kommunikasjon. Dessuten tilegner de seg kunnskap om litteratur, tekst og sjanger, og om teoretiske og metodiske grunnlagsproblemer i det vitenskapelige studiet av litteratur. I tillegg tilegner de seg grunnleggende kunnskap om humanioras betydning og egenart – både før og nå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Fullt overlapp med tidligere ex.fac eller ex.fac fra andre programmer.

Undervisning

Emnet har totalt 40 undervisningstimer som gis i form av forelesninger og seminarer gjennom hele semesteret. Se semestersiden for detaljert oversikt.

Det må arbeides med mappens ulike deler underveis i semesteret etter den plan som settes opp av faglærer.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består en mappe som vurderes samlet etter at endelig leveringsfrist har gått ut. Endelig utkast leveres i Inspera. Alle delinnleveringer og utkast underveis i løpet av semesteret må gjennomføres og leveres etter den plan som er satt opp av faglærer.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk