EXFAC03-SPR – Examen facultatum, språkvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Dette emnet presenterer karakteristiske trekk ved naturlige menneskelige språk sett fra flere synsvinkler. Emnet gir en innføring i studiet av språk som struktur og system på lydplanet, ordplanet og setningsplanet.

Det tar også opp betydning og mening og behandler sentrale aspekter av språklig kommunikasjon. Og det dekker flere former for språklig variasjon, både typologisk, historisk, geografisk og sosialt. Exfac i språkvitenskap er den eneste exfac-varianten som er fullt konsentrert om bare språklige temaer, og dette emnet passer som grunnlag for alle språkstudier.

Hva lærer du?

Emnet gir kunnskaper om teoretiske og metodiske grunndrag i lingvistikken, det vitenskapelige studiet av språk. Det viser hvordan de grammatiske systemene i naturlige menneskelige språk er bygd opp, hvordan disse systemene brukes av menneskene, og det viser hvordan lingvistiske begreper brukes i analyse av språklige data.

Etter fullført emne skal studentene blant annet kunne

 • bruke lydskriftalfabetet til IPA (International Phonetic Association) til fonetisk og fonemisk transkripsjon,
 • gjøre greie for orddanning og ordbøyning,
 • analysere setninger og vise strukturer ved hjelp av syntaktiske trær,
 • gjøre greie for det mentale leksikonet og sentrale begreper i studiet av språklig betydning,
 • gi en oversikt over grunntrekk i samtaler mellom mennesker og annen språklig kommunikasjon,
 • beskrive sentrale forhold i den typologiske variasjonen mellom verdens språk,
 • gi et overblikk over diakrone endringer som kan skje i et språk gjennom historiens gang,
 • gjøre greie for geografisk og sosial språklig variasjon (dialekter og sosiolekter) og flerspråklighet.

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

 • Fullt overlapp med alle Examen facultatum-varianter.
 • Examen philosophicum etter studieplan av 1996 eller tidligere, av 30 studiepoengs omfang, gir generelt fritak for Examen facultatum.
 • Det er ikke mulig å benytte mer enn én Examen facultatum-variant i en bachelorgrad i Kultur- og samfunnsfag.

Undervisning

Emnet har 36 undervisningstimer fordelt på 18 forelesninger som går gjennom hele semesteret. I tillegg gis det et tilbud med løsning av øvingsoppgaver mot slutten av semestret. Tilbudet er avhengig av kapasitet og annonseres ved semesterstart.

Underveis i kurset er det en obligatorisk skriftlig kvalifiseringsoppgave. Informasjon om tid og sted for denne vil bli opplyst om på semestersidene. Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent av faglærer før man kan gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en 4-timers skriftlig prøve etter at undervisningen er slutt.

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Følg med på semestersiden (Timeplan, pensum og eksamensdato) for mer informasjon.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport høst 2013
Periodisk emnerapport høst 2011
Periodisk emnerapport høst 2010
Periodisk emnerapport høst 2009
Periodisk emnerapport høst 2006

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk