Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Grundig innsikt i leksikografisk teori og metode samt kjennskap til norsk orddanning og betydningsbeskrivelse.

Metodedelen omfatter både tradisjonell leksikografisk behandling og korpusbasert leksikografi.

Bevisstgjøring om leksikalske enheters innhold både historisk og i et samtidsperspektiv. Innenfor emnet skal hver student velge et spesialområde til fordyping.

Pensumomfang: 900 - 1000 sider. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Ferdighet i praktiske leksikografiske arbeidsmåter samt evne til å vurdere forskjellige beskrivelsesmåter ut fra teoretiske vurderinger.

Innenfor det valgte spesialområdet skal studentene ha særlig grundige kunnskaper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Opptak til masterstudium i Språkprogrammet eller Lektor- og adjunktprogrammet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet LEKS1100 – Leksikografi 1 (nedlagt) må være avlagt.

Anbefalte forkunnskaper

EXFAC03-SPR – Examen facultatum, språkvitenskap.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot LEKS2100 – Leksikografi 2 (nedlagt)

LEKS2100 – Leksikografi 2 (nedlagt) kan ikke kombineres med LEKS4100 – Leksikografi 3 (nedlagt).

Undervisning

Seminarundervisning med 2 timer i uka i 15 uker, inkludert leseuker. Minst én kortere kvalifiseringsoppgave, skriftlig eller muntlig, skal godkjennes av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en semesteroppgave på ca. 23000 tegn uten mellomrom (10 sider), som leveres til fastsatt frist i slutten av semesteret. Semesteroppgaven vurderes med gradert karakterskala av faglærer og oppnevnt sensor.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Annet

Emnet passer i Språkprogrammet, studieretning for nordisk, særlig norsk, språk og andre studieretninger, innenfor anvendt språkvitenskap i kombinasjon med LEKS1100 – Leksikografi 1 (nedlagt) og translatologiemner, og i Lektor- og adjunktprogrammet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Gis med ujevne mellomrom

Eksamen

Gis med ujevne mellomrom

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)