Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en innføring i studiet av innholdet i menneskers språk og språkbruk, også kalt betydning og mening. Semantikk er den delen av språkvitenskapen som studerer hvordan ord, fraser og setninger uttrykker betydning uavhengig av situasjonene språket brukes i. Pragmatikk handler om hvordan mennesker kan knytte ulike former for mening til ord, fraser og setninger gjennom et samspill mellom de språklige ytringene og kontekstuelle rammer i de forskjellige situasjonene ytringene brukes i.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne uttrykke grunnleggende innsikter i det vitenskapelige studiet av språklig betydning på ordplanet (leksikalsk semantikk) og i setningssammenheng. Disse innsiktene gjelder temaer som

  • betydningsrelasjoner (homonymi, polysemi, antonymi, hyponymi osv.)
  • forskjellen mellom leksikalsk og grammatisk betydning
  • enkel setningslogikk
  • situasjonstyper og verbklasser som uttrykker de ulike situasjonene
  • semantiske roller (tematiske roller, theta-roller)

Videre skal studentene ha kunnskaper om

  • hvordan vi kan «gjøre ting» når vi ytrer oss (språkhandlinger)
  • hvordan vi kan «si ting mellom linjene» (konversasjonelle implikaturer)
  • deiksis
  • presupposisjoner

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot LING1102 – Syntaks og semantikk 1 (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen går over hele semestret med totalt 36 undervisningstimer i henhold til § 4.1 i forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Underveis i kurset er det en obligatorisk muntlig kvalifiseringsoppgave. Dette er en presentasjon som kan gis individuelt eller i små grupper (med tilsvarende større omfang). Det er ikke krav om å la medstudenter høre på. Informasjon om tidsperiode og sted for presentasjonene vil bli opplyst om på semestersidene, eksakte tider avtales med faglærer etter at undervisningen har begynt. Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent av faglærer før man kan gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4-timers skriftlig skoleeksamen etter endt undervisning.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport høst 2013
Periodisk emnerapport høst 2011
Periodisk emnerapport høsten 2009
Periodisk emnerapport høsten 2008

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk