Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Elementær innføring i det vitskaplege studiet av språklydar frå ein allmennspråkleg og einskildspråkleg synsstad.

Kva lærer du?

Studentane skal tileigne seg grunnleggjande kunnskap om fonetisk analyse av språklydar, med hovudvekt på artikulatorisk og akustisk analyse. Dei skal lære å bruke transkripsjonssystemet til The International Phonetic Association (IPA) og det akustiske analyseprogrammet PRAAT. Dei skal tileigne seg grunnleggjande kunnskap om fonologisk teori, og lære å bruke denne kunnskapen i fonologisk analyse. Det blir lagt vekt på praktisk dugleik i både fonetikk og fonologi.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikkje alt har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram eller søkje om å bli enkeltemnestudent.

Maksimum 35 studentar. Minimum 5 studentar. Studentar som er tekne opp til eit studieprogram der emnet inngår, blir prioriterte.

Forkunnskapar

Anbefalte forkunnskapar

Overlappande emne

5 studiepoeng overlapp mot LING1101 – Fonetikk, fonologi og morfologi 1 (nedlagt)

Undervisning

Undervisninga går over heile semesteret med totalt 36 undervisningstimer.

Det er éi obligatorisk kvalifiseringsoppgåve, som kan handle om fonetikk og/eller fonologi. Kvalifiseringsoppgåva vil bestå av fleire mindre oppgåver, og studentane vil få meir informasjon om dette ved semesterstart. Den obligatoriske kvalifiseringsoppgåva må vere godkjent av faglæraren før studentane kan ta den avsluttande eksamenen.

Godkjende obligatorisk aktivitetar er gyldige dei to neste gongene emnet vert tilbydd.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikkje krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikkje har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4 timar skriftleg skuleeksamen.

Digital skuleeksamen

Skuleeksamen gjerast i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjere deg kjend med gjennomføringa av digital eksamen i Inspera.

Les meir om digital skuleeksamen.

Kjeldebruk og referansar

Ved oppgåveskriving pliktar du å gjere deg kjend med reglane for kjeldebruk og referansar. Ved brot på reglane kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Sjå eksempel på korleis du refererer riktig.

Hjelpemiddel

Ingen hjelpemiddel er tillatne.

Eksamensspråk

Du kan skrive eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet nyttar karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les meir om karakterskalaen.

Grunngjeving og klage

Tilgang til ny eller utsett eksamen

Trekk frå eksamen

Det er mogleg å ta eksamen i emnet inntil tre gonger. Dersom du trekkjer deg frå eksamen etter fristen eller under eksamen, brukar du eit eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadsskjema, krav og frist for tilrettelagd eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpande evaluering av emnet, og med jamne mellomrom ber vi studentane delta i ei meir omfattande evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport høst 2012

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Kvar haust
Eksamen
Kvar haust
Undervisningsspråk

Hausten 2022 blir emnet undervist på engelsk.